МЕЖІ «ЧОЛОВІЧОГО» І «ЖІНОЧОГО» В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ РОМАНІСТИЦІ

О. М. Башкирова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню художніх моделей дійсності сучасної української романістики в їхньому зв’язку з гендерними ролями, що відводяться чоловікові й жінці як суб’єктам культуротворчого процесу. Метою статті є виявлення комплексу художніх констант та сюжетотвірних стратегій, що лежать в основі індивідуальноавторського моделювання гендерно маркованих картин дійсності великої прози початку XXI століття. Виявлено характер переосмислення традиційних образів української літератури, які на сучасному етапі репрезентують виразні тенденції до подолання  ментальних кліше, вироблення нових сценаріїв взаємодії чоловіка і жінки. Визначено шляхи художньої репрезентації гендерної ідентичності як необхідної умови самоусвідомлення людини у світі. Охарактеризовано принципи відтворення в художній структурі низки сучасних романів кризового світовідчуття, зумовленого порушенням гендерного паритету, й спроби вироблення діалогічних стратегій у стосунках чоловіка і жінки.

Ключові слова


гендер; гендерна ідентичність; роман; художня картина світу; художня модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агеєва. – К. : Видавництво «К.І.С.», 2004. – 535 с.

Ворник Б. М. Сексуалы. Кто они? : [монография] / Борис Михайлович Ворник. – [изд. 2-е, перераб. и доп.]. – М. : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2016. – 224 с.

Голобородько Я. Елізіум. Інкорпорація стратогем / Ярослав Голобородько. – Харків : Фоліо, 2009. – 187 с.

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес / Володимир Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – 352 с.

Забужко О. Хроніки від Фортінбраса / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2006. – 352 с.

Забужко О. Notre Dam D’Ukraine: Українка в контексті міфологій / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2007. – 640 с.

Задорожна О. С. Україна та жінка як ключові образи художньо-інтелектуальної реальності Оксани Забужкопостмодерніста : автореферат дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Олена Сергіївна Задорожна. – К., 2013. – 18 с.

Клепикова О. В. Особливості концептосфери та ідіостилістики у прозі Лариси Денисенко : автореферат дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» ; Київський університет імені Бориса Грінченка / Олександра Валентинівна Клепикова. – К., 2013. – 20 с.

Леонтьева В. Н. Культуротворческий процесс / В. Н. Леонтьева. – Харьков : Консум, 2003. – 216 с.

Луценко Л. О. Структура гендерної нарації (на матеріалі прози Елізи Гейвуд) : автореферат дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.06 – теорія літератури ; Київський університет імені Бориса Грінченка / Людмила Олексіївна Луценко. – К., 2014. – 20 с.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Абрахам Маслоу ; [пер. с англ.]. – М. : Смысл, 1999. – 425 с.

Павличко С. Фемінізм / Соломія Павличко ; [упор. Віри Агеєвої]. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 323 с.

Улюра Г. Пострадянська жіноча проза як соціокультурний та естетичний проект (на матеріалі російської літератури) / Ганна Улюра. – К. : Ніка-Центр, 2015. – 608 с.

Філоненко С. Масова література в Україні: дискурс / ґендер / жанр : [монографія] / Софія Філоненко. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2011. – 432 с.

Фромм Э. Душа человека / Эрих Фромм. – М. : Издательство «АСТ Москва», 2008. – 255 с.

Юнґ К. Ґ. Щодо психологічного аспекту фігури Кори / Карл Ґустав Юнґ // Юнґ К. Ґ. Архетипи і колективне несвідоме / Карл Ґустав Юнґ ; [переклад з німецької Катерини Котюк ; науковий редактор Олег Фошевець]. – Л. : Астролябія, 2013. – С. 237–265.

Юнґ К. Ґ. Психологічні аспекти архетипу матері / Карл Ґустав Юнґ // Юнґ К. Ґ. Архетипи і колективне несвідоме / Карл Ґустав Юнґ ; [переклад з німецької Катерини Котюк ; науковий редактор Олег Фошевець]. – Л. : Астролябія, 2013. – С. 106–148.

Brannon R. The male sex role: Our culture’s blueprint for manhood and what it’s done for us lately / R. Brannon // The FortyNine Percent Majority: The Male Sex Role Reading / Deborah Sarah David, Robert Brannon (Eds.). – MA : Addison-Wesley, 1976. – P. 1–48.