РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СТАРІННЯ ЯК ПОГРАНИЧЧЯ У ДРАМАТУРГІЇ ЕДВАРДА ОЛБІ

А. В. Гайдаш

Анотація


На матеріалі творів американського драматурга Е. Олбі «Пісочниця», «Американська мрія», «Все скінчено» та «Три високі жінки» в даній розвідці вивчаються зображення пізньої дорослості та процесів старіння як лімінального стану в рамках літературної геронтології. Гіпотезується, що відбувається динаміка старіння літніх персонажів, не зважаючи на зовнішньо оманливий стан спокою, непорушності, бездієвості сюжетної лінії, що притаманне поетиці театру абсурду. Автор моделює «третій вік» амбівалентно: формуючи відчуття непевності та страху у інших дійових осіб, літні персонажі Олбі набувають рис іншості, пограниччя, межі між життям та смертю. Фізична неміч дійових осіб похилого віку компенсується відвертістю у звинуваченні молодших генерацій у стагнації та втраті людських ідеалів. Непорозуміння виникає через конфлікт цінностей. Вікове пограниччя Олбі утворюють не лише генераційні (демографічні) чинники, а й культурні (бездуховність) та економічні (прагнення позбавитися утриманця). Висновується, що драматизм старіння у творчості Е. Олбі полягає у конфліктності міжпоколінних стосунків та ейджистській само/стереотипізації.

Ключові слова


геронтогенез; літня жінка; вікові кордони; геронтогрупа; само/стереотипізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Висоцька Н. О. Сучасна драматургія США / Н. О. Висоцька // Сучасна американська література: проблеми вивчення та викладання : [Матеріали семінару]. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2002. – C. 167–197.

Гуль М. Феномен пограниччя: соціокультурний аспект [Електронний ресурс] / М. Гуль. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/1354/.

Злобин Г. П. Пограничье Эдварда Олби / Г. П. Злобин // Олби Э. «Смерть Бесси Смит» и другие пьесы / Эдвард Олби. – М. : Прогресс, 1976. – С. 275–308.

Костелянец Б. О. Драма и действие. Лекции по теории драмы / Б. О. Костелянец. – М. : Совпадение, 2007. – 503 с.

Крайніков Е. В. Геронтологія: словник-довідник / Е. В. Крайніков. – К. : Паливода О.В., 2010. – 352 с.

Кривицька О. Дискурс пограниччя в соціокультурних дослідженнях: теоретико-методологічні аспекти / О. Кривицька // Наукові записки ІПіЕНД ім. Ф. Е.Курбаса НАН України, 2015. – Випуск 4(78). – С. 173–197.

Макаренко Ю. Г. «Театр абсурду» в пізній творчості Едварда Олбі : дисертація на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.04 / Макаренко Юлія Григорівна. – Сімферополь, 2011. – 224 с.

Олби Э. Всё кончено [Електронний ресурс] / Эдвард Олби. – Режим доступу : http://ocr.krossw.ru/html/olbi/olbi-all_overls_1.htm.

Олби Э. Три высокие женщины [Електронний ресурс] / Эдвард Олби. – Режим доступу : http://samlib.ru/m /marholia_r_m/triwysokiezhenshiny.shtml.

Паверман В. М. Драматургия Эдварда Олби 60-х годов XX века : [Учеб. пособие] / В. М. Паверман. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2004. – 140 с.

Сухомлинов О. М. Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему / О. М. Сухомлинов. – Донецьк : ТОВ «ЮгоВосток Лтд», 2008. – 212 с.

Шевчук О. Пограниччя як соціокультурне явище / О. Шевчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Культурологія». – Випуск 6. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – С. 87–94.

Albee E. American Dream [Електронний ресурс] / Edward Albee. – Режим доступу : http://mark.levengood.people. cpcc.edu/HIS132/LessonDocs/Albee_AmericanDream.pdf.

Albee E. The Sandbox [Електронний ресурс] / Edward Albee. – Режим доступу : http://bentonenglish.com/wpcontent/uploads/2014/03/sandboxetext.pdf.

Barnes C. Stage: ‘All Over’, Albee's Drama of Death, Arrives [Електронний ресурс] / C. Barnes. – Режим доступу : http://www.nytimes.com/books/99/08/15/specials/albee-allover.html?_r=1.

Gullette M. M. Agewise: Fighting the New Ageism in America / Margaret Morganroth Gullette. – Chicago : The University of Chicago Press, 2011. – 294 р.

Mellencamp P. From Anxiety to Equanimity / Patricia Mellencamp // Figuring age: women, bodies, generations / [Kathleen Woodward, ed.]. – Bloomington : Indiana UP, 1999. – P. 310–328.

Parker B. J. Toward an understanding of borderland processes / B. J. Parker // American Antiquity. – 2006. – Vol. 71, No. 1. – P. 77–100.

Roudané M. C. Understanding Edward Albee / M. C. Roudané. – Columbia : University of South Carolina Press, 1987. – 221 p.