ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ МУРу VS ОРТОДОКСАЛЬНІ НОРМИ СОЦРЕАЛІЗМУ: ЦІННІСНИЙ РУБІЖ (на матеріалі драматургічної конференції МУРу)

А. О. Желновач

Анотація


У статті проаналізовано дві засадничі культурні концепції, що знайшли своє відображення у художній спадщині українських митців на еміграції (світоглядна теорія Мистецького українського руху) та на материковій радянській Україні (доктрина соціалістичного реалізму). Визначено основні ціннісні орієнтири представників МУРу двома пріоритетними настановами: «великої літератури» У. Самчука та «національноорганічного стилю» Ю. Шереха, які базувалися на поєднанні національних та світових естетичних надбань. Окреслено засадничі ідеї методу соціалістичного реалізму як  комплексного та єдино можливого світоглядного орієнтиру у радянському ареалі; наголошено на систематичності використання в радянських художніх текстах партійних ідеологем. Проаналізовано п’єси українських письменників-емігрантів, що були прочитані на драматургічній конференції в Майнц-Кастелі («Морітурі» І. Багряного, «Близнята ще зустрінуться» І. Костецького, «Шумлять жорна» У. Самчука, «Домаха» Л. Коваленко) в контексті вияву проблеми «безґрунтярства». Акцентовано істотну роль п’єс у розвитку українського театрального життя.

Ключові слова


драматургія; еміграція; міф; соціалістичний реалізм; «безґрунтярство»; ідеологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Багряний І. Морітурі / І. Багряний. – Б.м. : Прометей, б.р. – 126 с.

Войчишин Ю. Іван Багряний : літературно-бібліографічна студія / Ю. Войчишин. – Вінніпег ; Оттава : Гомін України, 1968. – 88 с.

Гундорова Т. Кітч і література. Травестії / Т. Гундорова. – К. : Факт, 2008. – 284 с.

Доклад А. М. Горького о советской литературе // Первый всесоюзный съезд советских писателей 1934 г. Стенографический отчет. – М. : Советский писатель, 1989. – С. 5–19.

Залеська-Онишкевич Л. Драматургія української діяспори : вступ / Л. Залеська-Онишкевич // Близнята ще зустрінуться. Антологія драматургії української діяспори. – К.–Л. : Час, 1997. – С. 9–32.

Залеська-Онишкевич Л. Літературна творчість Людмили Коваленко / Л. Залеська-Онишкевич // Сучасність. – 1970. – Ч. 1. – С. 38–59.

Коваленко Л. Домаха / Л. Коваленко // Близнята ще зустрінуться. Антологія драматургії української діяспори. – К.–Л. : Час, 1997. – С. 155–189.

Костецький І. Близнята ще зустрінуться [Електронний ресурс] / І. Костецький. – Режим доступу : http://www.ukrcenter.com/Література/ІгорКостецький/26162/Близнята-ще-зустрінуться.

Кралюк П. Чи перетруть нас жорна? [Електронний ресурс] / П. Кралюк. – Режим доступу : http://litakcent.com/2012/05/08/chy-peretrut-nas-zhorna/.

Нагорна І. Нерозкручені «жорна» / І. Нагорна // Улас Самчук. Шумлять жорна. – Рівне : Азалія, 2012. – С. 3–7.

Наддніпрянець В. На літературному базарі: поезія, проза і публіцистика Івана Багряного / В. Наддніпрянець // Спілка визволення України, Організаційне Бюро на Німеччину. – Мюнхен ; Нью-Йорк : [Б. в.], 1963. – С. 55–89.

Руснак І. До історії видання драми «Шумлять жорна» У. Самчука [Електронний ресурс] / І. Руснак – Режим доступу : https://www.academia.edu/22923985/ДО_ІСТОРІЇ_ВИДАННЯ_ДРАМИ_ШУМЛЯТЬ_ЖОРНА_УЛАСА_САМЧУКА.

Самчук У. Велика література / У. Самчук // МУР. Збірники літературно-мистецької проблематики. Збірник І. – МюнхенКарльсфельд, 1946. – С. 38–54.

Самчук У. Шумлять жорна / У. Самчук. – Рівне : Азалія, 2012. – 61 с.

Семак О. Проблемно-тематичний діапазон драматичної діаспори першої половини ХХ ст. / О. Семак // Українознавчі студії. – 2007/2008. – № 8/9. – С. 237–244.

Семак О. Драматургія Л. Ковленко : націо-екзистенціальний аспект / О. Семак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. – 2016. – № 21. – т. 1. – С. 65–68.

Стех М. Пошуки / М. Стех // Ігор Костецький. Тобі належить цілий світ. – К. : Критика, 2005. – С. 7–19.

Терц А. Что такое социалистический реализм? [Електронний ресурс] / А. Терц. – Режим доступу : http://protivpytok.org/dissienty-sssr/sinyavskiy-a-d/abram-terc-chto-takoe-socialisticheskij-realizm.

Шерех Ю. Стилі сучасної української літератури на еміграції : доповідь на з’їзді й конференції МУРу / Ю. Шерех // МУР. Збірники літературно-мистецької проблематики. Збірник І. – Мюнхен–Карльсфельд, 1946. – С. 54–80.

Шерех Ю. Про чесність і про правду (Л. Коваленко. «В часі і просторі. П’єси») / Ю. Шерех // Друга черга. – Нью-Йорк : Сучасність, 1978. – С. 229–237.

Юрова І. Творча особистість І. Костецького у літературному дискурсі ІІ половини ХХ століття : [Монографія] / І. Юрова. – Донецьк : Норд-Прес, 2006. – 270 с.

Clark K. The Soviet Novel. History as Ritual / K. Clark. – Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1981. – 293 p.