ХУДОЖНІ МОДЕЛІ МАСКУЛІННОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РОМАНІ

О. М. Башкирова

Анотація


У статті досліджено ідейно-естетичну природу художніх типів персонажів, що виступають репрезентантами маскулінної ідентичності в сучасній українській романістиці. Літературознавча категорія образу-персонажа представлена як результат взаємодії культурної традиції, іманентних властивостей ментального світовідчуття та закономірної реакції на суспільні процеси. Маскулінні типи воїна, відлюдника, будівничого, метросексуала досліджуються з урахуванням складних діалогічних зв’язків, що виникають між сучасною романістикою і національною літературною традицією, а також особливостей засвоєння і творчої трансформації на українських теренах художнього досвіду світової літератури. Простежено характер кореляції між художнім інструментарієм, що застосовується для моделювання типів маскулінності у літературному творі, і його жанровою специфікою. Персонаж-носій маскулінної ідентичності досліджується як репрезентант прогностичних функцій літератури, специфічний виразник суспільних очікувань

Ключові слова


гендер; роман; маскулінність; гендерна художня модель; літературна традиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва Віра. Жіночий простір : Феміністичний дискурс українського модернізму / В. Агеєва. – К. : Видавництво «К.І.С.», 2004. – 535 с.

Бугославская О. Образ олигарха в памятниках письменности / Ольга Бугославская // Знамя. – 2007. – № 8. – С. 185–195.

Ворник Б. М. Сексуалы. Кто они? : [монография] / Б. М. Ворник. – М. : Издательский дом «Библио-Глобус», 2016. – 223 с.

Голобородько Я. Елізіум. Інкорпорація стратогем / Я. Голобородько. – Харків : Фоліо, 2009. – 187 с. (Сафарі).

Даниленко Володимир. Лісоруб у пустел і: Письменник і літературний процес / В. Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – 352 с.

Забужко Оксана. Хроніки від Фортінбраса / О. Забужко. – К. : Факт, 2006. – 352 с.

Забужко Оксана. Notre Dam D’Ukraine : Українка в контексті міфологій / О. Забужко. – К. : Факт, 2007. – 640 с.

Задорожна О. С. Україна та жінка як ключові образи художньо-інтелектуальної реальності Оксани Забужкопостмодерніста : автореферат дис. … канд. філол. н. : спец. 10.01.01 «Українська література» ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Олена Сергіївна Задорожна. – К., 2013. – 18 с.

Зубцов Юрий. Быть мужчиной / Юрий Зубцов // PSYCHOLOGIES, 2013. – № 88. – С. 14–18.

Клепикова О. В. Особливості концептосфери та ідіостилістики у прозі Лариси Денисенко : автореферат дис. … канд. філол. н. : спец. 10.01.01 «Українська література» ; Київський університет імені Бориса Грінченка / Олександра Валентинівна Клепикова. – К., 2013. – 20 с.

Кон И. С. Мужчина в меняющемся мире / И. С. Кон. – М. : Время, 2009. – 496 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bookap.info/vozrast/kon_muzhchina_v_menyayushchemsya_mire/gl1.shtm. Дата звернення: 12.04.2017.

Леонтьева В. Н. Культуротворческий процесс / В. Н. Леонтьева. – Харьков : Консум, 2003. – 216 с.

Луценко Л. О. Структура гендерної нарації (на матеріалі прози Елізи Гейвуд) : автореферат дис. … канд. філол. н.: спец. 10.01.06 – теорія літератури ; Київський університет імені Бориса Грінченка / Людмила Олексіївна Луценко. – К., 2014. – 20 с.

Наєнко М. К. Романтичний епос : Ефект романтизму і українська література : [видання друге, зі змінами й доповненнями] / М. К. Наєнко. – К. : Видавничий центр «Просвіта», 2000. – 380 с.

Павличко Соломія. Фемінізм : [упор. Віри Агеєвої] / С. Павличко. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 323 с.

Серченко Е. В. Мифологические клише в фильмах про Джеймса Бонда [Електронний ресурс] / Е. В. Серченко // Миф.ру. – 2001. – Режим доступу : http://mith.ru/alb/lib/stud_bond.htm. Дата звернення: 09.04.17.

Філоненко С. О. Масова література в Україні : дискурс / ґендер / жанр : [монографія] / С. Філоненко. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2011. – 432 с.

Штогрин Мар’яна. Хронотоп подорожі як модель ініціації в повісті А. Кузьменка «Я, "Побєда" і Берлін» / М. Штогрин // Волинь філологічна : текст і контекст. Українська література як художній феномен : зб. наук. пр. / упоряд. В. Г. Сірук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – Вип. 19. – С. 309–316.

Brannon R. The male sex role : Our culture’s blueprint for manhood and what it’s done for us lately / R. Brannon // D. David & R. Brannon (Eds.), The Forty-Nine Percent Majority : The Male Sex Role Reading. – MA : Addison-Wesley, 1976. – Pp. 1–48.