МІФОМАГІЧНИЙ СВІТОГЛЯД СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ФЕНТЕЗІ

О. В. Євмененко

Анотація


Статтю присвячено визначенню особливостей міфомагічного світогляду українського фентезі на матеріалі роману Дари Корній «Гонихмарник» та повісті Володимира Арєнєва «Бісова душа, або Заклятий скарб». У пропонованій статті на основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел викладено погляди на жанрові ознаки та особливості міфопоетики українського фентезі, зокрема «слов’янського». Основний зміст дослідження становить аналіз часопросторових площин художнього світу українських авторів, відтворення образів дводушника-гонихмарника в романі Дари Корній та козака-характерника у творі Володимира Арєнєва

Ключові слова


фентезі; низьке фентезі; міфомагічний світогляд; міфологія; часопростір; характерник

Повний текст:

PDF

Посилання


Арєнєв В. Бісова душа, або Заклятий скарб : Повість-фантазія / Володимир Арєнєв. – К. : Видавничий дім «КиєвоМогилянська академія», 2013. – 220 с.

Жаданова Т. В. Християнське фентезі у творчості К. С. Льюїса : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.04 / Т. В. Жаданова. – Харків, 2010. – 20 с.

Корній Дара. Гонихмарник / передм. Люко Дашвар./ Дара Корній. – Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2010. – 336 с.

Леоненко О. Жанр фентезі в українській прозі кінця XX – початку XXI століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. Леоненко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 19 с.

Романенко Л. В. Художня трансформація образу козака-характерника в трилогії Володимира Рутківського «Джури» / Лідія Романенко // Науковий вісник міжнародного гуманітраного університету: Сер. Філологія. Збірник наукових праць. – Вип. 16. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 40–42.

Савицька Н. С. Сучасна фантастична література України й Росії [Електронний ресурс] / Н. С. Савицька. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2010_6/18.htm.

Сапковський А. Пируг, или Нет золота в серых горах / А. Сапковський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://royallib.ru/read/sapkovskiy_ ndgey/pirug_ili_net_zolota_v_serih_gorah.html/.

Сафрон Е. А. Становление жанра «славянской» фэнтези в русской литературе XVIII в. (на материале произведений В. А. Лёвшина, М. И. Попова и М. Д. Чулкова) / Елена Сафрон // Научный журнал КубГАУ. – 2011. – № 73(09). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ej.kubagro.ru/2011/09/pdf/21.pdf.

Стужук О. І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури ХІХ–ХХ ст.) : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.06 / О. І. Стужук. – Київ, 2006. – 18 с.

Толкиен Дж. Р. Р. О волшебных сказках // Утопия и утопическое мышление : антология зарубежн. лит. / Пер. с разн. яз. / Сост., общ. ред. и предисл. В. А. Чаликовой. – М. : Прогресс, 1991. – С. 277–299.

Чернышева Т. А. Природа фантастики / Т. А. Чернышева. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1984. – 336 с.