ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ СОНЦЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІРИЦІ к. ХІХ – п. ХХ СТОЛІТТЯ

Л. Д. Корівчак

Анотація


У статті здійснено аналіз естетичних орієнтирів у світогляді українців у період  к. ХІХ – п. ХХ ст., проаналізовано образи сонця, вогню як домінантних символів у міфопоетичному мисленні вітчизняних митців слова зазначеного періоду. Нами виявлено, що Грицько Чупринка відтворив полісемантичний образ сонця: символ щасливого життя, об’єкт захоплення прихильника краси. У віршах Лесі Українки спостерігаємо сонце як джерело щастя, наснаги для ліричної героїні; акцентуємо, що поетеса особливо полюбляла змальовувати схід сонця. Початок нового дня для неї поставав як символ пробудження усього живого. Символічно-міфологічний образ сонця розробив у віршах Олександр Олесь. Особлива увага нами приділена образу сонця в ліриці М. Чернявського. Узагальнюємо, що поет використав міфологічний мотив шлюбу сонця і землі, через трансформацію образу сонця та його інваріант – символ вогню – зобразив духовну еволюцію ліричного героя.

Ключові слова


міфологема; сонце; інваріант; символ; модифікація; ліричний герой

Повний текст:

PDF

Посилання


Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К. : Либідь, 2002. – 662 с.

Камінчук О. Художній дискурс української поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Ольга Камінчук. – К. : Пед. преса, 2009. – 352 с.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – 2-ге вид. / Іван Нечуй-Левицький – К. : Обереги, 2003. – 144 с.

Олесь О. Твори : в 2 т. / Олександр Олесь ; [упоряд., авт. приміт. Р. П. Радишевський]. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 1. – 959 с.

Павличко Д. В. Прометеївський дух Лесі Українки / Д. В. Павличко // Правдива іскра Прометея : Літ.-крит. ст. про ЛесюУкраїнку: книга для вчителя / упоряд. О. Ф. Ставицький. – К. : Рад. шк., 1989. – С. 79–89.

Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму : Монографія. – Вид. друге, доповнене і перероблене / Ярослав Поліщук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 392 с.

Українка Леся. Поезії / Леся Українка // Українка Леся. Зібрання творів у дванадцяти томах – К. : Наукова думка, 1975. – Т. 1. Поезії. – 1975. – 448 с.

Федотова Т. В. Міфологеми вогню та сонця в українській літературі : інтерпретаційні моделі : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. В. Федотова. – Київ, 2006. – 20 с.

Чернявський М. Твори : У 2 т. / М. Чернявський. – К. : Дніпро, 1966. – Т. 1. Оригінальні поезії. Переклади. – 514 с.

Чупринка Г. Поезії / Грицько Чупринка / Редкол. : В. В. Біленко та ін. : Вступ. ст. М. Г. Жулинського. Упоряд. І прим. В. В. Яременка. – К. : Рад. Письменник, 1991. – 495 с.