КООРДИНАТИ ПАМ’ЯТІ У ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОСТМОДЕРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Лілія Богданівна Лавринович

Анотація


У статті йдеться про дискурс пам’яті у новітній гуманітарній думці із проек- цією на художній образ пам’яті та історії у світовій літературі межі ХХ – ХХІ ст. Стверджується думка про те, що постмодерна свідомість зосереджує особливу увагу на дискурсі пам’яті у зв’язку з рядом дотичних до нього дискурсів, які в комп- лексі характеризують сучасну культурну ситуацію. До останніх належать дис- курс часу та історії, дискурс «свого» та «іншого», міфу та міфізованої свідомос- ті, симулятивних практик та містифікацій, самоідентифікації та автентичнос- ті, дискурс сакрального та ін

Ключові слова


постмодернізм; дискурс пам’яті; міф; містифікація; автентичність; історія; «інший»; сакральне

Повний текст:

PDF

Посилання


Будний В. Порівняльне літературознавство / В. Будний, М. Ільницький. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська акаде-

мія», 2008. – С. 349–384.

Герасимов И. »Прогулки фраеров», или Как я публиковал Борхеса [Електронний ресурс] / И. Герасимов. – Режим доступу :

http://magazines.russ.ru/nz/1999/2/geras.html.

Ионов И. Н. Цивилизационная самоидентификация как форма исторического сознания / И. Н. Ионов // Искусство и цивили-

зационная идентичность / [отв. ред. Н.А. Хренов]. – М. : Наука, 2007. – С. 169–187.

Кримський С. Ранкові роздуми : [зб. ст.]. – К. : Майстерня Білецьких, 2009. – 120 с.

Лавринович Л. Б. Дискурс пам’яті в сучасній українській прозі: основні ідейно-тематичні тенденції / Л. Б. Лавринович //

Філологічні студії. – Луцьк, 2008. – № 1–2. – С. 100–106.

Лосев А.Ф. Диалектика мифа [Електронний ресурс] / А. Ф. Лосев. – Режим доступу :

http://www.philosophy.ru/library/losef/dial_myth.html.

Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. – СПб. : Изд-во

С.-Петерб. ун-та, 1999. – С. 17–50.

Рикер П. Память, история, забвение / Поль Рикер ; [пер. с франц.]. – М. : Издательство гуманитарной литературы, 2004. –

с. – (Французская философия XX века).

Черемошкина Л. В. Психология памяти : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / Л. В. Черемошкина.

– М. : Изд. Центр «Академия», 2002. – 368 с.

Dosse F. L’Ecole des Annales : histoire d’une conquête (1990) / F. Dosse // L’histoire aujourd’hui. – Auxerre : Sciences humaines,

– P. 267–294.