ДІАЛОГ МІЖ «Я» ТА «ІНШИМ» У МОНОДРАМІ Н. НЕЖДАНОЇ «МІЛЬЙОН ПАРАШУТИКІВ» У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Жанна Іванівна Бортнік

Анотація


У статті розглядаються специфічні сторони конфлікту між Іншим і Я жіночого персонажа монодрами сучасного українського драматурга Н. Нежданої «Мільйон парашутиків». Здійснено аналіз особливостей зображення і художнього втілення ідентичності героїні п’єси, розглянуто оповідь у драматургічному творі як процес формування ідентичності образу героя. Особливу увагу авторка статті приділяє сюжету і композиції монодрами Неди Нежданої, які дешифрують мистецькі рефлексії драматурга

Ключові слова


монодрама; ідентифікація; самоідентифікація; Я; Інший; гра; сюжет; персонаж

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабанова Н. В. Проблема идентичности образа литературного героя как проблема повествования : дис. ... канд. филол.

наук : 10.01.08 : РГБ ОД, 61:05-10/503 [Електронний ресурс] / Наталья Витальевна Барабанова. – Самара, 2004. – 316 c. –

Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/91941.html.

Бахтин М. М. Проблема текста [Електронний ресурс] / М. М. Бахтин // Вопросы литературы. – М., 1976. – № 10. –

С. 124–145. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/91941.html.

Бондарева О. Є. Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ – початку ХХІ століття :

автореферат дис. на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 – українська

література, 10.01.06 – теорія літератури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Електронний

ресурс] / О. Є. Бондарева. – К., 2006. – Режим доступу : http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=1806&start.

Вишневська І. «Мільйон парашутиків» випустили на Буковині [Електронний ресурс] / Ірина Вишневська // Доба. –

– № 15. – Режим доступу : http://www.doba.cv.ua/index.php?id1=2&k=439&all.

Горностай П. П. Основи теорії ґендеру : навчальний посібник [Електронний ресурс] / П. П. Горностай. – К. : К.І.С.,

– С. 132–156. – Режим доступу : http://users.i.com.ua/~p_gorn/publ31.htm.

Лейтц Г. Психодрама : теорія і практика. Класична психодрама Я. Л. Морено / Г. Лейтц ; [пер с нем.]. – М. : Изд. гр.

«Прогресс», «Универс», 1994. – 352 с.

Литературная энциклопедия [Електронний ресурс] // Монодрама. – Режим доступу :

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le7/ le7-4561.htm. – С. 458.

Неда Неждана Мільйон парашутиків / Неда Неждана // У пошуку театру. Антологія молодої драматургії. – К. :

Смолоскип., 2003. – 546 с.

Рикёр П. Я-сам как другой / Поль Рикёр ; [пер. с франц. П. М. Скуратова]. – М. : Издательство гуманитарной литературы

(Французская философия ХХ века), 2008. – 416 с.

Софронова Л. А. Культура сквозь призму идентичности [Електронний ресурс] / Л. А. Софронова. – М. : Индрик, 2006. –

С. 8–24. – Режим доступу : http://ec-dejavu.ru/i/Identity.html.

Цивьян Т. В. Взгляд на себя через посредника : «Себя, как в зеркале я вижу...» [Електронний ресурс] / Т. В. Цивьян //

Семиотические путешествия. – СПб., 2001. – С. 12. – Режим доступу : http://ec-dejavu.ru/i/Identity.html

Шаповал М. Післямова / Мар’яна Шаповал // У пошуку театру. Антологія молодої драматургії. – К. : Смолоскип., 2003. –

с