ВІРШУВАННЯ І. ФРАНКА ЯК СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МИТЦЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ ВІРША Р. БЕРНСА «ТРАГІЧНИЙ УРИВОК»)

Олена Олександрівна Порядна

Анотація


У статті розглянуто рівень «українізації» віршування І. Франка на матеріалі його перекладу з Р. Бернса «Трагічний уривок», частково охарактеризовано ритміку, строфіку та мелодику. З’ясовано питання віршової майстерності митця як засобу вираження національної ідентичності мови, мислення та ментальності.

Ключові слова


ідентичність; архетип; мова; мислення; ментальність; версифікація; трансформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабаш Ю. «Свого язика не знає…», або Чому Гоголь писав російською? / Юрій Барабаш // Слово і Час. – 2011. – № 2. –

С. 3–17.

Бунчук Б. І. Віршування Франка в контексті української версифікації ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. … канд.

філол. наук : 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література / Борис Іванович Бунчук ; Інститут літератури

ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2001. – 30 с.

Бурда-Лассен О. В. Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких

етнолексем міфологічного походження) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Олена

Василівна Бурда-Лассен ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 17 с.

Буряк В. Еволюція міфоархетипів у сучасному інтелектуально-свідомісному контексті / Володимир Буряк //

Народознавчі Зошити. – 2009. – № 1-2. – С. 115–129.

Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка : [уч. пособие] / Илья Романович Гальперин. – М. : Высшая

школа, 1981. – 334 с.

Донскіс Л. Збентежена ідентичність і сучасний світ : [монографія] / Леонідас Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.

Зубрицька М. Homo legends : читання як соціокультурний феномен : монографія / Марія Зубрицька. – Л. : Літопис,

– 254 с.

Літературознавча енциклопедія / авт.-укладач Юрій Іванович Ковалів. – Т. 1. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 608 с.

Потебня О. Етика і поетика : [збірник] / Олександр Потебня – К. : Мистецтво, 1985. – 301 с.

Франко І. Твори в 50-ти т. / Іван Франко. – Т. 12 : Поетичні переклади та переспіви / [упоряд. та комент. В. І. Шевчук, за

ред. Д. В. Затонського]. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 554.

Reliques of Robert Burns: original letters? Poems and critical observations on Scottish songs / collected and published by

H. R. Cromek. – Boston, 1809. – 300 p