ІМАНЕНТНЕ ЄДНАННЯ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ З АБСОЛЮТОМ У МОЛИТВІ (ЖАНР МОЛИТВИ У ТВОРЧОСТІ «ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ»)

Катерина Василівна Семченко

Анотація


Молитва – унікальний літературний метажанр, який допомагає митцю оприявнити духовний зв’язок людини з Богом. На прикладі творчості поетів «Празької школи», митців, відірваних від материкової України атеїстичної доби, зроблено спробу проаналізувати окремі жанрово-тема-тичні різновиди поетичної молитви, у яких засвідчується іманентне єднання молільника з Абсо-лютом. Глибоко закорінені у біблійне першоджерело твори свідчать про християнський світогляд поетів, віру в Бога. Ліричний герой поезій – шукач відвертого спілкування з Господом, вболіваль-ник за щасливу долю України. Категорії емоційності, чуттєвості та щирості у творах вражають своєю масштабністю. Через це особливо поширеними жанрово-тематичними різновидами моли-тов виступають такі: молитви-прохання (молитва про власне духовне удосконалення, молитва про кохану людину, молитва про долю України, молитва про повернення на Батьківщину), молитва-прокляття, молитва-епітафія, молитва-прославлення

Ключові слова


молитва; канон; метажанр; адепт; Абсолют

Повний текст:

PDF

Посилання


Антофійчук В. «Молитва, як сонце, вічна…» / Володимир Антофійчук // Святі чуття, закладені в молитву. Антологія української молитви. – Чернівці : Рута, 1995. – С. 4.

Біблія або книги Святого Письма Старого та Нового заповіту. – К. : Укр. Бібл. Тов., 2002. – 1375 с.

Даниленко І. І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці ХVІІ–ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Ірина Іванівна Даниленко. – К., 2009. – 39 с.

Даниленко І. Модифікація жанрового канону молитви в ліриці Євгена Маланюка / Ірина Даниленко // Слово і час. – 2005. – № 1. – С. 36–41.

Качуровський І. Містична функція літератури та українська релігійна поезія / Ігор Качуровський // Хрестоматія україн-ської релігійної літератури. – Кн. 1 : Поезія. – Мюнхен-Лондон : Накладом Союзу українців у Великобритані, 1988. – С. 9–25.

Липа Ю. Поезії / Юрій Липа ; укладач Є. Маланюк. – Торонто : Гомін України, 1967. – 292 с.

Лівицька-Холодна Н. Поезії / Наталя Лівицька-Холодна // Наше Життя. – 1999. – № 12. – С. 3–16.

Лівицька-Холодна Н. Поезії / Наталя Лівицька-Холодна // Сучасність. – 1980. – Ч. 5. – С. 3–6.

Маланюк Є. Поезії в одному томі / Євген Маланюк. – Нью-Йорк : Наукове Товариство ім. Т. Шевченка в Америці, 1954. – 313 с.

Мосендз Л. Поезії / Леонід Мосендз // Дивослово. – 2013. – № 12. – С. 60–61.

Празька поетична школа. Антологія / упорядник текстів та передмова Олександра Астаф‘єва, Анатолія Дністрового. – Х. : Ранок, 2004. – 253 с.

Салига Т. Молитва Євгена Маланюка до Миколи Зерова : (під світлом одного твору) / Тарас Салига // Літературна Україна. – 2012. – № 6 (9 лютого). – С. 6–7

Слово Благовісту : Антологія української релігійної поезії / [упоряд. та передм. Тараса Салиги]. – Львів : Світ, 1999. – 781 с.