КОДИФІКАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В РОМАНІ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКИЙ»

О. О. Юрчук

Анотація


Українсько-російські літературні взаємини неодноразово ставали об’єктом інтелек-туального осмислення у працях українських літературознавців. Досить широкий літе-ратурознавчий резонанс цієї проблеми обумовлений вагомістю розуміння біному «імпе-рія – колонія» в проекції текстуальності, адже з одного боку, в російській імперській лі-тературі формувалися засадничі модуси щодо України, які були частково успадковані українською елітою, з іншого – українські письменники кодифікували образ російської ім-перії. Якщо йде мова про ХІХ століття, а особливо про розвиток історичного роману в межах реалізму, то ця кодифікація виразно національно орієнтована, демонструє без-компромісність суджень щодо російського імперського впливу. Вагома складова окрес-леного дискурсу належить творчості Івана Нечуя-Левицького (його романи «Гетьман Іван Виговський», «Князь Єремія Вишневецький»). В умовах постколоніального деконс-труювання, у найширших сеансах цього поняття, власної культури пропоноване дослі-дження вирізняється особливою актуальністю.

Ключові слова


українсько-російські літературні взаємини; російська імперія; коло-нія; історичний роман; кодифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Грабович Г. До історії української літератури (Дослідження, есеї, полеміка) / Григорій Грабович. – К. : Основи, 2003. – 631 с.

Єкельчик С. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / Сергій Єкельчик. – К. : Кри-тика, 2008. – 304 с.

Нечуй-Левицький І. Гетьман Іван Виговський / Іван Нечуй-Левицький. – К. : Школа, 2006. – 272 с.

Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною. Культурологічні перспективи / упорядник М. Чорнописький / І. Нечуй-Левицький. – Львів : Каменяр, 1998. – С. 127–241.

Шевчук В. О. Національна ідея в Україні, зокрема національно-визвольна, та її подвижники : Істор. нарис / В. О. Шевчук. – К. : МАУП, 2007. – 272 с.

Шкандрій М. В обіймах імперії : Російська і українська літератури новітньої доби / Мирослав Шкандрій. – К. : Факт, 2004. – 496 с.