ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕМАНТИКИ МІФОЛОГІЧНИХ ОБРАЗІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

М. С. Довіна

Анотація


У статті на матеріалі художніх текстів української соцреалістичної літератури проаналізовано питання семантичного наповнення міфологічних образів. З’ясовано, що в основу радянського тоталітарного міфу покладено синтез сюжетів язичницьких та християнських міфологій. Образи Жовтневої революції, Леніна, революціонера стали визначальними в репрезентації радянського міфу. Для організації часопросторового ви- міру картини світу було використано образ Революції, через який маркувався сакраль- ний та профанний хронотоп. Моделювання нової суспільної ієрархії відбувалося на осно- ві моделі патріархальної родини, при цьому архетип батька репрезентовано через об- раз вождя, матері – Батьківщини (Москви). У радянському тоталітарному міфі семан- тичне наповнення образу «вождь» розширено до рівня «деміург». Тип міфічного героя- рятівника оприявнено в образі культурного героя, світогляд якого становить радянсь- ка ідеологія

Ключові слова


українська радянська література; тоталітарний міф; міфологічні образи; сакральне; профанне

Повний текст:

PDF

Посилання


Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Х. Арендт; [пер. с англ. И. В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А. Д. Ковалева,

Ю. Б. Мишкенене, Л. А. Седова; под ред. М. С. Ковалевой, Д. М. Носова]. – М. : ЦентрКом, 1996. – 672 с.

Барт Р. Миф сегодня / Р. Барт // Барт Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика. – М. : Издательская группа «Про-

гресс», «Универс», 1994. – С. 72–130.

Ганошенко Ю. Міф, архетип, традиційний образ в інтелектуальному романі 20–30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступ. канд. філол. наук : 10. 01. 01 / Ю. Ганошенко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 19 с.

Гюнтер Х. Железная гармония (Государство как тотальное произведение искусства) / Х. Гюнтер // Вопросы литерату-

ры. – 1992. – № 1. – С. 27–41.

Добренко Е. Политэкономия соцреализма / Е. Добренко. – М. : Новое литературное обозрение, 2007. – 585 с.

Элиаде М. Аспекты мифа [Електронний ресурс] / М. Элиаде // Книгосайт. – Режим доступу : http://knigosite.ru/read/

-aspekty-mifa-eliade-mircha.html. – Назва з екрана.

Элиаде М. Трактат по истории религий / М. Элиаде ; [пер. с франц. А. Васильева]. – СПб. : Алетейя, 2000. – Т. 2. :

Миф, религия, культура. – 2000. – 394 с.

Захарчук І. Війна і слово (Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму) : [монографія] / І. Захарчук. –

Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008. – 406 с.

Кассирер Э. Техника современных политических мифов [Електронний ресурс] / Э. Кассирер // Бібліотека Гумер. –

Режим доступу : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ Polit/Hrestom/61.php. – Назва з екрана.

Кларк К. Сталинский миф о «великой семье» / К. Кларк // Вопросы литературы, 1992. – № 1. – С. 83–93.

Корнійчук О. Твори: у 2 т. / О. Корнійчук. – К. : Дніпро. – 1967. – Т. 2: П’єси. – 349 с.

Лебедев И. А. Семантика и семиотика в культуре тоталитарных обществ : миф, символ, ритуал : дисс. … канд. фило-

соф. наук: спец. 24.00.01 / И. А. Лебедев. – СПб., 2006. – 163 с.

Микитенко І. Будні / І. Микитенко. – Харків ; Київ : Держ. вид-во України, 1930. – 63 с. – (Масова художня бібліотечка).

Микитенко І. Зібрання творів : у 6 т. / І. Микитенко ; [упоряд., підгот. текстів і прим. О. І. Микитенка]. – К. : Наукова

думка, 1965.

Т. 3 : Нариси. Фейлетони. Поезія. – 403 с.

Т. 4 : Драматичні твори 1923–1932 рр. – 513 с.

Мифологический словарь / [гл. ред. Е. М. Мелетинский]. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 672 с.

Сосюра В. Твори: в 4 т. / В. Сосюра; [упоряд. В. В. Сосюри; передм. Б. Олійника]. – К. : Дніпро, 1986. – Т. 1. – 1986. –

с.

Тичина П. Твори: у 2 т. / П. Тичина ; [вступ. слово Олеся Гончара]. – К. : Дніпро, 1976.

Т. 1. – 1976. – 414 с.

Т. 2. – 1976. – 422 с.

Cassirer Ernst. The Myth of the State / Ernst Cassirer. – New Haven : Yale University Press, London : Geoffrey cumberlege.

Oxford University Press, 1946.

Corney C. Frederic. Telling October: Memory and the Making of Bolshevic Revolution / Frederic C. Corney. – Ithaca ; London

: Cornell University Press, 2004