«ЗАРОБІТЧАНСЬКА ПРОЗА» О. ДРАЧКОВСЬКОЇ

О. В. Оздемір

Анотація


У статті на матеріалі повісті О. Драчковської «Нянька-Ненька» проаналізовано спе- цифіку авторепрезентації, співвідношення першоособового оповідача із «я»-персона- жем, особливості оповідної фокалізації, форми об’єктивації авторської присутності в описуваному світі, а також алгоритми авторської інтерпретації персонального авто- біографічного сюжету в фікціональній та фактуальній оповіді. Аналізуються структур- но-семантичні особливості «заробітчанської прози». Апелюючи в постмодерній формі ігнорування причинно-наслідкових зв’язків та часопросторовою наративною послідов- ністю до масової аудиторії з активним її залученням до діалогізування, через викорис- тання зовнішньо- та внутрішньотекстових пактів, О. Драчковська порушила над- звичайно актуальну проблему вітчизняного сьогодення – жіноче заробітчанство та зуміла створити дуже реалістичний перформативний конструкт – українська жінка-за- робітчанка. Щоправда, індивідуальне тут домінує над національним контекстом, кот- рий, як правило, слугує лише тлом особистісної ідентифікації.

Ключові слова


жіноча проза; еґо-наратив; автофікшн; перформативний конст- рукт; заробітчанська проза

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусів С. Герой сучасної української прози: випробування Європою / С. Андрусів // Волинь філологічна : текст і кон- текст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : зб. наук. праць : [у 2 ч.] / упоряд. Л. К. Оляндер. – Луцьк, 2008. – Вип. 6, ч. 1. – С. 125–131.

Демська Л. Справжнє обличчя літературного покоління дев’яностих – спроба ідентифікації / Л. Демська // Кур’єр Крив- басу. – 2002. – № 149. – С. 156–162.

Драчковська Оксана. Нянька-Ненька. Зі щоденника заробітчанки / Оксана Драчковська. – Львів : Кальварія, 2009. – 192 с.

Кодак М. Душа під вантажем доби. Про сучасну прозу, здебільшого молоду / М. Кодак // Дніпро. – 1997. – № 3–4. – С. 125–135. 5. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза : постмодерний період : [навч. посіб.] / Р. Б. Харчук. – К. : Академія, 2008. – 248 с.