ДО ІСТОРІЇ НОТАРІАТУ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Н. В. Шевченко Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

Україна, нотаріат, державність, угода, нотаріальні функції

Анотація

У статті розглянуто історичні етапи розвитку нотаріату в різні часи української держави. В процесі дослідження було встановлено та визначено чотири основних ета- пи розвитку нотаріату, зокрема: княжий, козацький, національно-демократичний і су- часний, кожен з яких, враховуючи специфіку його розвитку, мав свої ознаки та особли- вості. Першим етапом розвитку нотаріату на території України був княжий період стано- влення державності. На початковій стадії даного періоду у людей не виникало потреби документально затверджувати цивільно-правові угоди, саме тому вони укладались ус- но, а факт їхнього вчинення підтверджували свідки в судовому порядку. Але ситуація дещо змінилася після XII ст., коли виникла необхідність у нотаріальних функціях, яка була пов’язана з низьким рівнем освіти населення і збільшенням попиту на юридичні по- слуги, які регулювали придбання та відчуження прав на землю та холопів, пізніше – на нерухомість. Козацький етап відзначився тим, що до середини XVIII ст. писемні угоди здебільшого нехтувалися. Хоча згодом, коли виникла система обов’язкової явки, реєстрації та запи- су до урядових (судових) книг приватних актів, з’явилися пам’ятки, документи українсь- кого права, які регулювали відносини судів та нотаріальну діяльність. У роки незалежності, з ухваленнфм Закону України «Про власність» (1991 р.) та деяких інших законодавчих актів, зокрема Закону України «Про нотаріат (1993 р.), значно розширилася компетенція державних нотаріусів, збільшилась потреба, кількість і обсяг нотаріальних дій.

Біографія автора

Н. В. Шевченко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

здобувач кафедри історії

Посилання

Бисага Ю. Ю. Історико-правові аспекти виникнення сучасного українського нотаріату / Ю. Ю. Бисага //

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015. – Серія: Право. – Випуск 30. – Т. 1. –

С. 17–20.

Давиденко А. О. Історія виникнення нотаріату в Україні / А. О. Давиденко. – Вісник Запорізького націона-

льного університету. Юридичні науки. – 2010 – № 4. – С. 22–28.

Денисяк Н. М. Історія виникнення, розвиток та реформування інституту нотаріату в Україні / Н. М. Денисяк //

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2013. – № 5. – С. 145–147.

Желіховська Ю. В. Історія виникнення та розвитку нотаріату в Україні / Ю. В. Желіховська // Молодий

вчений. – 2014. – № 11 (14). – С. 155–160.

Закон України «Про нотаріат» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/3425-12 (07.01.2016)

Злотников М. Ф. Подьячие Ивановской площади. К истории нотариата Московской Руси / М. Ф. Злотников //

Нотариальный вестник. – 1998. – № 4. – С. 52–56.

Комаров В. В. Нотаріат в Україні / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. – Х. : Право, 2011. – 384 с.

Нелін О. І. Інститут нотаріату в Україні (ІХ–ХVІІІ ст. ст.): проблеми становлення // О. І. Нелін // Часопис

Київського університету права – 2013. – № 1. – С. 15–18.

Про Українську нотаріальну палату [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.palata.notariat.org.ua/

aboutunp (07.01.2016)

Руська Правда (Просторова редакція). Хрестоматія з історії держави і права України: у 2-х томах / за ред.

В. Д. Гончаренка: – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – Т. 1. З найдавніших часів до початку ХХ ст. –

с.

Тодоров І. Я. Історія держави і права України: підручник / І. Я. Тодоров, В. Н. Суботін. – Донецьк : ДГТ. –

– 187 с.

Трофименко Є. В. Минуле та сучасність нотаріату в Україні / Є. В. Трофименко // Актуальні проблеми дер-

жави і права. – 2001. – Випуск 10. – С. 230–236.

Черниш В. М. Історико-правовий аспект вітчизняного нотаріату / В. М. Черниш // Мала енциклопедія нота-

ріуса: юридичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 49–51.

Чубатий М. Огляд історії українського права: історія джерел та державного права / М. Чубатий. – Мюнхен :

УВУ, 1976. – Т. 1–2. – 178 с.

Ясінська Л. Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект): дис. …

канд. юрид. наук: 12.00.01 «Теорія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Ліліана Едуарді-

вна Ясінська. – Львів, 2005. – 210 с.

Ясінська Л. Е. Організація і діяльність нотаріальних органів за судовою реформою 1864 р. в Росії / Ліліана

Едуардівна Ясінська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 35. – Львів, 2000. –

С. 114–116.

Ясінська Л. Е. Становлення інституту нотаріату в контексті європейської історії держави і права / Ліліана

Едуардівна Ясінська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 39. – Львів, 2004. –

С. 93–101.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ