Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наукові праці. Філологія. Літературознавство?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1. Граничний обсяг статті для аспірантів та здобувачів – 7-8 с., для докторантів, кандидатів
та докторів наук – 10-12 с.
Кожна стаття повинна містити таку структуру, елементи якої мають бути виділені жирним шрифтом:
1. Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження.
5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Текст статті оформлюється в одну колонку. Без переносів слів. Без нумерації сторінок.
Шрифт – Times New Roman.
Розмір шрифту 12 пунктів.
Міжрядковий інтервал – 1,5.
Вирівнювання тексту – по ширині.
Абзацний відступ – 0,5 см.

Обов’язково із поданням статті надавати англійський варіант (розширена анотація 4000 знаків).

Детальніше