ПЕРЕТИН КОРДОНУ ЯК ЗАСІБ КОНСТРУЮВАННЯ МНОЖИННИХ МОДЕЛЕЙ СВІТУ В БАРОКОВІЙ ПАЛОМНИЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Т. М. Калитенко

Анотація


Жанр паломницької прози був поширеним у середньовічній та бароковій літературі. Мандрівна література перш за все є просторово зумовленою, оскільки її основу складає рух по горизонталі – географічний рух до святих місць – та по вертикалі – шлях духовного очищення. З огляду на цю особливість, стаття досліджує хронотопну структуру жанру паломницької прози, а саме – множинні просторові моделі.  Ідея множинного світу була закладена й розвинена за часів середньовіччя. Якщо антична культура не поділяла простір на божественний та земний, то середньовіччя  чітко розділяло духовний та профанний світи. Власне, ця особливість відобразилась в літературі й зокрема в мандрівній. Барокова паломницька проза, на відміну від середньовічної, надавала більшої уваги опису закордонних культур та звичаїв і тому тут  важливим постає мотив перетину кордону, який і допомагає конструювати множинний простір твору.

Ключові слова


українське бароко; паломницька література; множинний всесвіт; множинний простір; хронотоп; перетин кордону

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоус П. В. Творчість В. Григоровича-Барського / П. Білоус. – К. : Наукова думка, 1985. – 244 с.

Білоус П. Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза : [монографія] / Петро Білоус. – К. : Академвидав, 2013. – 208 с.

Григорович-Барський В. Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік / Василь Григорович-Барський ; [пер. з давньоукр., післям. та прим. П. Білоуса ; передм. О. Субтельного ; за ред. М. Москаленка]. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000. – 768 с.

Гуревич А. Категории средневековой культуры / Арон Гуревич. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Искусство, 1984. – 350 с.

Житье и хожденье Данила, Русьскыя земли ігумена // Памятники литературы Древней Руси : XII век. – М. : Худ. лит., 1980. – 58 с.

Завгородній Ю. Просторово-часова структура «Хожения» ігумена Данила в контексті сакральної географії (До 900-річчя давньоруської пам’ятки) [Електронний ресурс] / Юрій Завгородній // Archive.Nndiuvi. – Режим доступу : http://archive.nndiuvi.org.ua/fulltext.html?id=945.

Ісіченко І. Історія української літератури: епоха Бароко (XVII–XVIII ст.) : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Ігор Ісіченко. – Львів : Святогорець, 2011. – 568 с.

Ушкалов Л. Від бароко до постмодерну : [есеї] / Леонід Ушкалов. – К. : Грані-Т, 2011. – 552 с.

Ушкалов Л. В. Есеї про українське бароко / Леонід Ушкалов. – К. : Факт, 2006. – 280 с.

Чижевський Д. І. Літературний український барок: нариси / Дмитро Чижевський. – Харків : Акта, 2003. – 458 с.