ЕСЕЇСТИКА ЯК ПЕРЕХІДНЕ ЖАНРОВЕ УТВОРЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

К. В. Сільман

Анотація


Активний розвиток есеїстики в останні роки спонукає науковців до дослідження  теоретичного аспекту жанру та формування його законів. Про це свідчать численні наукові розвідки як українських (М. Балаклицький, С. Шебеліст, Г. Швець, Н. Іванова та ін.), так і закордонних учених (Дж. Гартман, П. Цімер, Г. Станіцек). Однак, незважаючи на понад двохсотлітню історію жанру, єдиного підходу до визначення есею, порівняно з іншими жанрами, досі немає. Це пов’язано, з одного боку, з різними традиціями визначення жанру в кожній окремій національній літературі, а з іншого – жанр есею розповсюджений не тільки в літературі та журналістиці, але й в історії, філософії та релігієзнавстві. Це ускладнює виокремлення стрижневих рис жанру та формування його загальної теорії. У статті простежено історію розвитку жанру в різних національних літературах та розглянуто основні жанрові особливості есею, серед яких «ядро жанру» становлять вільний стиль викладу думок, суб’єктивність, авторський досвід і метафоричність

Ключові слова


жанр; жанрові риси; есей; література; журналістика; літературна критика

Повний текст:

PDF

Посилання


Балаклицький М. А. Есе як художньо-публіцистичний жанр : [навч.-метод. посіб. зі спец. «Журналістика»] / М. А. Балаклицький. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 74 с.

Гнатюк О. Межі й безмежжя літератури : [вступна стаття] / Оля Гнатюк // 12 польських есеїв / [упор. О. Гнатюк]. – К. : Критика, 2001. – 256 с. – С. 7–17.

Дмитровский А. Л. Эссе как жанр публицистики : дисс. ... канд. филол. наук : 10.01.10 – журналистика / Андрей Леонидович Дмитровский ; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург, 2002. – 202 с.

Дурова О. И. Норвежское эссе 1960–1990-х годов: поэтика, проблематика, гносеологические перспективы жанра публицистики : дисс. … д-ра филол. наук / О. И. Дурова. – Краснодар, 2000. – 255 с.

Іванова Н. Специфіка есею як жанру художньо-небелетристичної літератури / Наталя Іванова // Слово і Час. – 2007. – № 9. – С. 15–25.

Иванов О. Б. Эссе в европейской философской и художественной культуре : дисс. … канд. филос. наук : 09.00.13 – религиоведение, философская антропология, философия культуры / Олег Борисович Иванов ; Ростовский государственный педагогический университет. – Ростов-на-Дону, 2004. – 129 с.

Левчук Т. Модифікації жанру есе в аспекті інтермедіальності / Тереза Левчук // Питання літературознавства. – 2011. – Вип. 86. – С. 134–141.

Нестеренко Ю. В. Есеїзм як стильова домінанта художнього тексту / Юлія Вікторівна Нестеренко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 2(261). Ч. ІІ. – С. 191–197.

Хализев В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 2004. – 405 с.

Чудинова Ю. В. Жанр «эссе» в современном литературоведении / Ю. В. Чудинова // Гуманитарные исследования. – 2010. – № 4(36). – С. 267–273.

Швець Г. Д. Есеїстика Василя Барки: жанрова специфіка та проблематика : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Г. Д. Швець ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 20 с.

Шебеліст С. В. Особливості розвитку сучасної української есеїстики в системі журналістських жанрів : дис. … канд. наук із соц. комунік. : 27.00.04 – теорія та історія журналістики / Сергій Вікторович Шебеліст; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 187 с.

Шкловский В. Литературный опыт («essai») в его формальном окружении / В. Шкловский // Новый Леф. – 1927. – № 6. – С. 39–47.

Эпштейн М. Амероссия. Избранная эссеистика / Михаил Эпштейн. – М. : Серебряные нити, 2007. – 504 с.

Эпштейн М. На перекрестке образа и понятия (эссеизм в культуре Нового времени) // Парадоксы новизны / Михаил Эпштейн. – М. : Советский писатель, 1988. – С. 334–380.

Adorno T. W. The Essay as Form / T. W. Adorno ; translated by Bob Hullot-Kentor, Frederic Will // New German Critic. – 1984. – No. 32 (Spring – Summer). – P. 151–171.

Literary History of the United States: History / [ed. Robert E. Spiller, Willard Thorp, Thomas H. Johnson, Henry Scidel Canby, Richard M. Ludwig, William M. Gibson]. – 4th edition : revised. – NY : Macmillan Publishing CO., INC. ; London : Collier Macmillan Publishers, 1974. – 1556 p.

McQaude D. Intelectual Life and Public Discourse / Donald McQuade // Columbia Literary History of the United States / [gen. ed. Emory Elliott]. – New York : Columbia University Press, 1988. – P. 715–732.

Schärf Ch. Essay / Christian Schärf // Handbuch der literarischen Gattungen / Herausgegeben von Dieter Lampig. – Stuttgart : Kröner, 2009. – S. 224–233.

The Cambridge History of American Literature : Vol. 8. Poetry and Criticism. 1940–1995 / [gen ed. Sacvan Bercovitch]. – New York : Cambridge University Press, 1996. – 548 p.