ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ ЗАКОРДОННИХ ВРАЖЕНЬ ҐРЕМА ҐРІНА В ЙОГО SHORT STORIES

Автор(и)

  • М. М. Алатея Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

зарубiжнi мандри, «африканські» short stories, хронотоп, проблемно-тематичний рівень, оповідання, новела

Анотація

У статті досліджуються форми художнього втілення закордонних вражень Ґрема Ґрiна в його short stories на матеріалі групи африканських творів «Останній шанс містера Лiвера» («A Chance for Mr Lever»), «З іншого боку кордону» («The other side of the border»), «Войовнича церква» («Church militant»), оскільки ці твори не були об’єктом вивчення взагалі й, зокрема, з цієї точки зору.
Мета статті – за допомогою таких методологічних пiдходiв, як біографічний, культурно-історичний, текстологічний та структурно-аналiтичний, дослідити вплив закордонних мандрів Ґріна на формування його художньої свiдомостi та на форми втілення мандрівного досвіду (культурно-етнiчного, соціального, психологічного, географічного) у творах малої форми.
Показано, що враження й культурно-етнографічний досвід, здобуті Ґрiном у його африканських мандрах і вiдображенi в книзі «Мандри без мапи» («Journey Without Maps»), зіграли значну роль у формуванні його художньої свiдомостi, що позначилось як на специфіці хронотопу африканських short stories, так i на їхньому проблемно-тематичному рiвнi й поетиці. Застосовані підходи й висновки можуть бути використані для подальшого вивчення інших зарубіжних short stories.

Біографія автора

М. М. Алатея, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

аспірант кафедри романо-германської філології

Посилання

Алатея М. М. Типология комического в short stories Грэма Грина / М. М. Алатея // Вiд смiшного до великого: феномен комiчного в лiтературi та культурi : зб. наук. матералiв конференцiї, м. Бердянськ, 28–29 вересня 2017 р. / [гол. ред. О. П. Новик]. – Бердянськ, 2017. – С. 7–9.

Алатея М. М. Гоголевские мотивы в рассказах Грэма Грина / Махмуд Алатея // Фiлологiчні науки : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту iменi В. Г. Короленка. – Вип. 25. – Полтава, 2017. – С. 70–75.

Алатея М. М. Жанровая специфика и поэтика новеллы «Корень зла» Грэма Грина / М. М. Алатея // Матерiали мiжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 27–28 сiчня 2017 р. – К. : Таврiйський нац. ун-т iменi I. В. Вернадського, 2017. – С. 46–50.

Грин Г. Путешествие без карты / Грэм Грин ; [пер. с англ.]. – М. : Гос. изд-во географ. литературы, 1961. – 232 с.

Грин Г. Путешествия без карты / Грэм Грин ; [пер. с англ. ; сост. О. А. Алякринский ; предисл. С. И. Белзы]. – М. : Прогресс, 1969. – 456 с.

Грiн Г. Останнє слово / Грехем Грiн ; [пер. з англ. В. Корнiєнка] // Всесвiт. – 1997. –№ 8–9. – С. 58–65.

Михилев А. Избранные работы / Александр Михилев : Сборник избр. трудов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 412 с.

Михилев А. Д. Short stories Грэма Грина: к постановке проблемы / А. Д. Михилев, М. М. Алатея // Лiтератури свiту: поетика, ментальнiсть i духовнiсть : зб. наук праць Криворіз. держ. пед. ун-ту. – Кривий Рiг, 2017. – С. 84–95.

Greene G. Collected short stories / Graham Greene. – London : Penquin Books, 1986. – 367 p.

Greene G. Complete short stories / Graham Greene. – London : Penquin Books, 2005. – 594 p. 11. Greene G. Nouvelles complétes : 2 t. – T.1 : Mr Lever court sa chance / Graham Greene. – Paris : Éditions Robert Laffont, 2013. – 556 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-02

Номер

Розділ

Статті