Поколіннєва альтернатива в романі Ференца Молнара «Хлопчики з вулиці Пала» та в однойменній екранізації Золтана Фабрі

Галина Сергіївна Косарєва

Анотація


У статті з методологічного аспекту семіосфери Ю. Лотмана розглянуто актуалізацію проблеми поколіннєвої альтернативи в романі угорського письменника Ференца Молнара «Хлопчики з вулиці Пала» та однойменної екранізації, режисером якої став Золтан Фабрі. Проаналізовано особливості моделювання внутрішнього світу підлітків, техніки психоло-гічного письма через візуальну семантику та трансформації звукоряду. Наголошено на важливості реалізації на екрані наративної схеми музики, яка виконує одночасно функцію умовного оповідача, слугує засобом «цементування» мікроепізодів стрічки та фіксування емоцій, думок, почуттів, настроїв хлопців. Зроблено порівняльний аналіз символіки простору пустиря як території гри у війну у творі та його втілення на екрані.

Ключові слова


екранізація; поколіннєва альтернатива; семіосфера; топос пустиря; візуальна семантика; інтермедіальний простір; звукоряд

Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнян С. М. Экранизация литературных произведений как специфический тип взаимодействия искусств : автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата философских наук : спец. 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури» / С. М. Арутюнян. – М., 2003. – 20 с.

Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов / Ролан Барт // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. : трактаты, статьи, эссе. – М. : МГУ, 1987. – С. 387–422.

Голдінг В. Володар мух / В. Голдінг ; [пер. з англ. С. Д. Павличко ; передм. С. Д. Павличко]. – К. : Основи, 2000 – 254 с.

Ильин И. П. Некоторые концепции искусства постмодернизма в современных зарубежных исследованиях / И. П. Ильин. – М. : Инион, 1998. – 28 с.

Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. М. Лотман. – Таллин : Ээсти Раамат, 1973. – 124 с.

Молнар Ф. Мальчишки с улицы Пала : [повесть] / Ференц Молнар ; [пер. с венг. О. Россиянова; рис. К. Ференци]. – Москва : Вагриус, 2007. – 208 с.

Решетникова В. В. Телеэкранизация: ключевые аспекты интерпретации литературных произведений : автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / В. В. Решетникова – М., 2009. – 25 с.

Фесенко В. І. Література і живопис: інтермедіальний дискурс : [навч. посібник] / В. І. Фесенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 398 с.