Інтертекст у повісті-казці Яна Бжехви «Академія пана Ляпки»

Ольга Сергіївна Деркачова

Анотація


У статті розглянуто інтертекстуальні вплетення в літературній казці Я. Бжехви «Академія пана Ляпки». Інтертекстуальність тлумачиться як текстова категорія, що відтворює діалогічну взаємодію текстів та забезпечує їх взаємозв’язок. У створенні казки письменник іде від імені літературного героя або від імені іншого автора до реінтерпретації тексту, залучаючи інтертекстуальних героїв до своєї казки як рівноправних персонажів та створюючи текст-гру.

Ключові слова


інтертекст; метатекст; текст; гра

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Барт Р. От произведения к тексту / Р. Барт // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М. : Прогресс, 1989. – С. 413–424.

Барт Р. Смерть автора / Р. Барт // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М. : Прогресс, 1989. – С. 384–392.

Бжехва Я. Академія пана Ляпки / Я. Бжехва. – Київ : Веселка, 1976. – 128 с.

Ґловінський М. Інтертекстуальність / М. Ґловінський // Теорія літератури в Польші: Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 284–309.

Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Ю. Кристева – М. : РОССМЕН, 2004. – 656 с.

Кузьмина Н. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка : [монография] / Н. Кузьмина. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та ; Омск : Омск. гос. ун-т, 1999. – 268 с.

Остапчук Т. Інтертекстуальне прочитання роману Ю. Тарнавського «Три бльондинки і смерть» на тлі роману Т. Манна «Чарівна гора» / Т. Остапчук // Слово і Час. – 2003. – № 11. – С. 44–50.

Переломова О. Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія [Електронний ресурс] / О. Переломова. – Режим доступу : http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_34_10.pdf.

Стилистический энциклопедический словарь русского языка / [под ред. М. Н. Кожиной. Члены редколлегии : Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников]. – М. : Флинта: Наука, 2003. – 696 с.

Фатеева Н. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов / Н. Фатеева. – М. : Агар, 2000. – 280 с.