ІСТОРИЧНИЙ ЗМІСТ КОНФЛІКТІВ ДРАМАТУРГІЇ «ДВОТИСЯЧНИКІВ» (НА МАТЕРІАЛІ ФАРС-ПАРОДІЇ В. ГЕРАСИМЧУКА «ВИБОРИ БІЛЯ ПАНЕЛІ»)

Тетяна Ігорівна Вірченко

Анотація


У статті здійснено аналіз художнього конфлікту фарс-пародії В. Герасимчука «Вибори біля панелі», окреслено дефініцію поняття «історичний зміст конфлікту», визначено специфічні риси художнього конфлікту фарс-пародії. Розглядаючи ху- дожній конфлікт як модель життєвого конфлікту, можна стверджувати, що іс- торичний зміст художнього конфлікту – модель зіткнень політичних осіб, що ві- добразилась у конкретних подіях і має закономірну причинно-наслідкову природу. Для художнього конфлікту фарс-пародії притаманно протистояння двох рівно- значних характерів, за допомогою яких висміюється неповноцінність суспільних явищ. Такий художній конфлікт можна одночасно трактувати як конфлікт характе- рів і положень.

Ключові слова


художній конфлікт; історичний зміст конфлікту; фарс-пародія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарева О. Міф і драма у новітньому літературному контексті : поновлення структурного зв’язку через жанрове моделю-

вання : [монографія] / Олена Бондарева. – К. : Четверта хвиля, 2006. – 512 с.

Галич О. Теорія літератури : [підручник] / Галич О., Назарець В., Васильєв Є. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.

Герасимчук В. Вибори біля панелі / Валерій Герасимчук // Сучасна українська драматургія : [альманах]. – Випуск 1 . – К. :

Український письменник, 2005. – С. 147–169

Касьянов Г. Україна 1991–2007 : нариси новітньої історії / Георгій Касьянов. – К. : Наш час, 2008. – 432 с.

Киселев Й. Конфликт в художественном произведении / Й. Киселев. – К. : Держлитвидав УРСР, 1962. – 76 с.

Література. Теорія. Методологія ; [пер. з польської С. Яковенка ; упорядкув. і наук. ред. Д. Уліцької]. – 2-ге вид. – К. : Киє-

во-Могилянська академія, 2008. – 543 с.

Мороз З. На позиціях народності : дослідження : у 2 т. / Захар Мороз. – Т. 2 : проблема конфлікту в драматургії. – К. : Дніп-

ро, 1971. – 480 с.

Нефед В. Размышления о драматическом конфликте / Владимир Нефед. – Минск : Наука и техника, 1970. – 120 с.

Обертинська А. Основи теорії драми та сценарної майстерності : [навч. посібник] / А. Обертинська. – К., 2002. – 132 с.

Паві Патріс. Словник театру / Патріс Паві. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.

Пахловська О. Ave, Europa ! : [статті, доповіді, публіцистика (1989–2008)] / Оксана Пахльовська. – К. : Університетське

видавництво ПУЛЬСАРИ, 2008. – 656 с.

Погрибный А. Проблема художественного конфликта в тории и практике современной советской литературы : автореф.

дисс. на соискание научной степени доктора филол. наук / А. Погрибный. – К., 1982. – 44 с.

Сторчак К. Питання поетики драми / К. Сторчак. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 244 с.

Фролов В. О советской комедии / В. Фролов. – М. : Искусство, 1954. – 340 с.