КОНЦЕПТ СВОБОДИ ЯК ОДИН ІЗ КОМПОНЕНТІВ МІФУ ПРО АМЕРИКАНСЬКУ МРІЮ У РОМАНІ ПОЛА ОСТЕРА «ЛЕВІАФАН»

Тетяна Володимирівна Шебуренкова

Анотація


Статтю присвячено проблемі функціонування концепту свободи, як одного із компонентів національного міфу про американську мрію. Робота висвітлює спе- цифіку переосмислення міфологічного концепту «свобода» у романі сучасного американського письменника Пола Остера «Левіафан». У цьому контексті визна- чено наративні стратегії письменника; досліджено характер функціонування націо- нальної історії, міфології, пам’яті у творі. Відповідно до поставленої мети, про- стежено особливості репрезентації національних символів, певних епізодів з іс- торії держави. Своєю чергою, з’ясовано роль образу статуї Свободи, та визначе- но специфіку його переосмислення автором.

Ключові слова


американська мрія; свобода; статуя Свободи; національний міф; національна історія

Повний текст:

PDF

Посилання


Американский характер. Импульс реформаторства : Очерки культуры США / [сост., отв. ред. О. Э. Туганова]. – М. : Наука,

– 319 с. – (РАН, Научный совет по истории мировой культуры).

Белик А. А. Культурология : Антропологические теории культур : учебное пособие [Електронний ресурс] / Андрей Белик. –

М. : Изд-во РГГУ, 1998. – 239 с. – Режим доступу до книги : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Belik/index.php.

Бронич М. Переосмысление американских ценностей : свобода выбора в романе Пола Остера «Храм Луны» / М. Бронич //

Американские исследования : Ежегодник, 2004–2005 / [под ред. Ю. В. Стулова]. – Минск : Пропилеи, 2006. – С. 42–49.

Кристева Ю. Самі собі чужі / Юлія Крістева ; [пер. з фр. Зоя Борисик]. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи»,

– 262 с.

Прозоров В. Пол Остер : Искусство правильных вопросов : [монография] / Владимир Прозоров. – Петрозаводск : Изд-во

КГПА, 2009. – 104 с.

Auster P. Leviathan / Paul Auster. – London : Faber & Faber, 2005. – 245 p.

Boorstin, D. J. The image or what had happened to the American dream / Daniel Boorstin. – London : Weidenfeld and Nicolson,

– 315 p.