СИМУЛЯКРИЗАЦІЯ ГЕРОЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПОСТРОМАНІ І ПРОБЛЕМА КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ

Соломія Сергіївна Висоцька

Анотація


У статті на прикладі роману Джона Фаулза «Мантіса» розглядається процес симулякризації героя в англійському постмодернізмі. Завдяки підключенню у тексті подвійного коду – базового поетикального принципу постмодернізму – границя переходу від однієї цитати із втраченим маркером авторства до іншої акумулює гру жанрових структур і деформує образ персонажа. Останній представляє у постромані контамінацію відчужених цитат, набір дзеркал, «луна-камеру», за визначенням Р. Барта. Фрагментаризація образу персонажа постає характерною рисою постіндустріальної епохи, знаком кризи людської ідентичності, спробою художнього осмислення нової форми «цивілізованого варварства» – феномена музеєфікації накопичених елементів культури

Ключові слова


построман; подвійне кодування; металог; деформація образу персонажа

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского / М. М. Бахтин. – К. : Next, 1994. – 510 с.

Бахтин М. М. Слово в романе / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет /

М. М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1975. – С. 72–233.

Буданов В. Г. Трансдисциплинарное образование, технологи и принципы синергетики / В. Г. Буданов // Синергетическая парадигма : многообразие поисков и подходов ; [ред. коллегия : В. С. Степин и др.; отв. ред. В. И. Аршинов, В. Г. Буданов, В. Э. Войцехович]. –

М. : Прогресс, Традиция, 2000. – С.285–304.

Жлуктенко Н. Ю. Проблема гуманизма в прозе Джона Фаулза / Н. Ю. Жлуктенко // Литература Англии. ХХ век / [под ред. д.ф.н.,

проф. К. А. Шаховой. Авт. коллектив : К. А. Шахова, Н. Ю. Жлуктенко и др. Рец. Д. В. Затонский, Н. П. Михальская]. – К. : Из-во при Киевском государственном университете, издательское объединение «Вища школа», 1987. – С. 370–394.

Козюра О. В. Проза Джона Фаулза : аспекти постмодерністської інтерпретації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол.

наук : спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн / Козюра Олена Василівна ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН

України. – К., 2006. – 20 с.

Рецензия на книгу : Джон Фаулз. Мантисса [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://lazzy.ru/detail/64.html.

Сачик О. Мистецтво гри (проза Джона Фаулза) / О. Сачик // Слово і час. – 1997. – № 8. – С. 68–69.

Смирнова Н. А. Эволюция метатекста английского романтизма : Байрон-Уайлд-Гарди-Фаулз : автореф. дисс. … докт. филол. наук :

специальность 10.01.08 – теория литературы / Смирнова Наталья Анатольевна ; Кабардино-Балкарский государственній університет. –

Нальчик, 2001. – 46 с.

Фаулз Д. Мантисса / Д. Фаулз. – М. : Махаон, 2000. – 362 с.

Fowles J. Mantissa / J. Fowles. – London : Triad Panther. 1984. – 190 p.

O’Sullivan J. Postmodernism and Its Others in John Fowles’s «Mantissa» // College Literature. – Vol. 30, No. 3 (Summer, 2003). – P. 109–123.

Vianu L. Fowles Outbids Fowles / L. Vianu // British Desperadoes. – Bucharest : All Publishing House, 1999. – P. 36–41.