ФЕНОМЕН ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЧАСОПРОСТОРУ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА

Лариса Анатоліївна Пилипюк

Анотація


Статтю присвячено дослідженню проблеми ідентичності та часопростору, яка є однією із найбільш актуальних в сучасній філологічній науці. Значна увага приділяється розкриттю феномена ідентичності на основі художніх творів французького автора першої половини ХІХ століття Оноре де Бальзака, взаємозв’язку між ними, а також осмисленню процесу формування та функціонування французької ідентичності, визначенню місця і ролі цього феномена в житті суспільства, встановленню характеру взаємозв’язку між ідентичністю та ідентичністю особи в просторі художнього мовлення

Ключові слова


ідентичність; часопростір; самовизначення; особистість; художній час і простір; соціально-історичний та об’єктивний час

Повний текст:

PDF

Посилання


Аскин Я. Ф. Проблема времени : ее философское истолкование / Я. Ф. Аскин. – М. : Мысль, 1966. – 200 с.

Бальзак О. Отец Горио / Оноре де Бальзак // Бальзак О. Избранное. – М. : Просвещение, 1985. – С. 196.

Бальзак О. Гобсек : [Избранное] / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр.]. – М. : Просвещение, 1985. – С. 210.

Бальзак О. Гобсек ; Евгения Гранде ; Обедня безбожника / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр.]. – К. : Каравелла, 2007. – 50 с.

Бахтин М. М. Вопросы литературы и естетики / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М. : Худож. лит,

– Т. 1. – С. 233–234.

Бахтин М. М. Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин / [сост. С. Бочаров и В. Кожинов]. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.

Бахтин М. М. Эпос и роман / М. М. Бахтин. – СПб. : Азбука, 2000. – 306 с.

Гей Н. К. Художественность литературы : Поэтика. Стиль : [монография] / Н. К. Гей ; ред. А. С. Мясников. – М. : Наука, 1975. –

с.

Гуревич А. Что есть время / А. Гуревич // Вопросы литературы. – 1968. – № 11. – С. 150–154.

Карпенко З. С. Психологические особенности самоопределения младших школьников : автореф. дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология / З. С. Карпенко. – К., 1989. – 24 с.

Кодак М. Поетика як система : Літературно-критичні нариси / М. Кодак. – К. : Дніпро, 1988. – 159 с.

Копистянська Н. Аспекти вивчення художнього часу в літературознавстві / Н. Копистянська // Рад. літературознавство. – 1988. – № 6. – С. 11–19.

Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы: [текст] / Д. С. Лихачев. – [3-е изд.]. – Л. : Наука, 1979. – 360 с.

Павленко В. Н. Представления о соотношении социальной и личностной идентичности в современной западной психологии /

В. Н. Павленко // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 135–141.

Рікер П. Сам як інший / Поль Рікер. – К. : Дух і Літера, 2002. – 456 с.

Сміт Е. Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт. – К. : Основи, 1994. – С. 51–78.

Beck U. Work risk society / U. Beck. – Cambridge : Cambridge Polity Press, 1999. – 184 p.

Castells A. The power of identity / A. Castells. – Malden MA : Dlackwell, 2004. – 537 p.

Giddens A. The consequences of modernity / A. Giddens. – Stanford CA : Stanford University Press. 1990. – 188 p