ПОШУК ВЛАСНОГО ПРОСТОРУ У П’ЄСІ БЕРНАРА-МАРІ КОЛЬТЕСА «ПОВЕРНЕННЯ ДО ПУСТЕЛІ»

Ганна Ігорівна Работяга

Анотація


У статті розглянуто особливості авторського переосмислення категорії простору представником французької драматургії 80-х рр. ХХ ст. Бернаром-Марі Кольтесом на матеріалі п’єси «Повернення до пустелі»

Ключові слова


візуальність; текстуальність; референційність; театральний простір; монтажний діалог

Повний текст:

PDF

Посилання


Корнієнко В. В. Інституціональний розвиток французького драматичного театру ХХ століття як проблема культурної політики :

автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» [Електронний

ресурс] / Корнієнко Владислав Вікторович. – К., 2006. – 21 с. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/250644.html.

Новітня французька п’єса / [Н. Мірошниченко, О. Левченко, Є. Кононенко, З. Борисюк, Є. Єременко ; пер. з фр.]. – К. : Юніверс,

– 277 с.

Паві П. Словник театру / П. Паві. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Azama M. De Godot à Zucco : anthologie des auteurs dramatiques de langue française, 1950-2000. – En 3 v. / Michel Azama, Michel Corvin,

Jean-Clade Lallias. – P. : Théâtrales : SCÉRÉN-CNDP, 2004. – V. 2. – 311 p.

Azama M. De Godot à Zucco : anthologie des auteurs dramatiques de langue française, 1950-2000. – En 3 v. / Michel Azama, Michel Corvin,

Jean-Claude Lallias. – P. : Théâtrales : SCÉRÉN-CNDP, 2004. – V. 3. – 345 p.

Confortès C. Répertoire du théâtre contemporain de langue française / Claude Confortès. – P. : Nathan, 2000. – XXXI – 447 p.

Nussac S. Nanterre Amandiers. les années Chéreau 1982-1990 /Sylvie de Nussac. – P. : Imprimerie nationale, 1990. – 347 p.

Pavi P. Le théhâtre contemporain. Analyse des textes, de Saurrote à Vinaver / Patrice Pavis. – P. : Armand Colin, 2004. – VIII – 232 p.

Ubersfeld A. Lire le théâtre. Le dialogue de théâtre. – En 3 v. / Anne Ubersfeld. – P. : Belin, 1996. – V. 3. – 217 p