ВОБРАЗ «ІНШАГА» Ў ТВОРАХ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА

Анжела Миколаївна Мельнікова

Анотація


У статті осмислюється рецепція Кузьмою Чорним проблем білоруської ідентич- ності, образу Іншого.

Ключові слова


національна ідентичність; твір; автор; текст; образ Іншого

Повний текст:

PDF

Посилання


Конан У. Архетыпы беларускага менталiтэту: спроба рэканструкцыi паводле нацыянальнай мiфалогii i казачнага эпасу /

У. Конан // Беларусiка-Albaruthenica : Кн. 2 / [рэд. А. Анцiпенка i iнш.] – Мн. : Нацыян. навукова-асветны цэнтр iмя

Ф. Скарыны, 1993. – С. 18–29.

Чорны К. Збор твораў : у 8 т. – Т. 3. – Раманы «Сястра», «Зямля» / К. Чорны; [пад рэд. А. Адамовіча]. – Мн. : Маст. літ.,

– 533 с.

Чорны К. Збор твораў: у 8 т. – Т. 4. – Аповесці «Лявон Бушмар», «Вясна», раманы «Ідзі, ідзі», «Бацькаўшчына»/

К. Чорны ; [пад рэд. Ю. Пшыркова]. – Мн. : Маст. літ., 1973. – 485 с.

Чорны К. Збор твораў: у 8 т. – Т. 6. – Раманы «Пошукі будучыні», «Млечны шлях», «Вялікі дзень», аповесць

«Скіп’еўскі лес» / К. Чорны ; [пад рэд. Ю. Пшыркова]. – Мн. : Маст. літ., 1973. – 520 с.

Чорны К. Выбраныя творы / К. Чорны. – Мн. : Беллітфонд, 2000. – 584 с