ЕВОЛЮЦІЯ ОСОБИСТОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДАВНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Лариса Григорівна Рева

Анотація


У даній статті на фактичному матеріалі показано процес осмислення світоглядно-художнього формування особистості на різних етапах розвитку історії давньої української літератури. Розглядається екзистенціальний (суб’єк- тивний) історизм як засіб інтерпретації особистості в давній українській літературі, робиться акцент на ролі письменників та їх участі в процесі створення образу людини часу, пробудженні національної свідомості, амбіва- лентному відношенні до моральних якостей особистості на різних етапах розвитку історії давньої української літератури

Ключові слова


історія літератури; твір; образ; особистість; еволюція; письменник

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабаш Ю. Знаю человека… Григорий Сковорода. Поэзия. Философия. Жизнь / Ю. Барабаш. – М. : Худож. лит., 1989. – 335 с.

Барабаш Ю. Причинки до теми «Гоголь і українське літературне бароко. Генезис і типологія» / Ю. Барабаш // Слово і час. –

– № 9. – С. 28.

Баранович Л. Меч Духовний : передмова / Л. Баранович. – К. : Друк. Києво-Печерської лаври, 1666. – арк. [15], 464, [1], грав.

Баранович Л. Світ стрясають грози на людськії сльози / Л. Баранович // Марсове поле. – К., 1989. – Т. 2. – С. 28.

Білецький Л. Історія української літератури. – Т. 1 : Народня поезія / Л. Білецький. – Авсбург, 1947. – 328 с.

Возняк М.С. Історія української літератури : у 2 кн. / М. С. Возняк. – Львів : Світ, 1992. – Кн. 2. – 560 с.

Гончар О. Щоденники : у 3 т. / О. Гончар. – Т. 2 : 1968 – 1983. – К. : Веселка, 2003. – С. 54.

Євдокименко В. Ю. Суспільно-політичні погляди і діяльність Л. Барановича / В. Ю. Євдокименко // З історії вітчизняної

філософської та суспільно-політичної думки. – К., 1959. – С. 69.

Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ-ХVІІ ст. / Я. Д. Ісаєвич. – К. : Наук. думка, 1966. – 251 с.

Кононенко П. П. Українська література : Проблеми розвитку / П. П. Кононенко. – К. : Либідь, 1994. – С. 95.

Костомаров Н. И. Галятовский, Радивиловский и Лазарь Баранович / Н. И. Костомаров // Русская история в жизнеописаниях

ее главнейших деятелей : в 4 т. – Т. 3. – М., 1998. – С. 119.

Крекотень В. І. «Золота книга» українського письменного люду / В. І. Крекотень // Києво-Печерський Патерик. – К. : Час,

– 278 c.

Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачев. – Л. : Наука, 1967. – 370 c.

Лихачев С. Д. Русская литература // История всемирной литературы / С. Д. Лихачев : в 9 т. – М., 1985. – Т. 3. – С. 466.

Макаров А. Пророцтво Лазаря Барановича / А. Макаров // Макаров А., Шевчук В. Чернігівські Афіни. – К., 2002. – С. 8.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. – К. : «Обереги», 1992. – 80 с.

Огоновський О. Історія літератури руської : І-IV част., 6 вип. / О. Огоновський. – Ч. І : Лазарь Баранович. – Л., 1887. – С. 295.

Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець ХVІ – поч. ХVІІ ст.) : Тексти і дослідження. – К. : Наук. думка, 1988. – 568 с.

Пелешенко Ю. В. Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XІV – початку XV ст. / Ю. Пелешенко. – К.,

– С. 99 ;

Пелешенко Ю. В. Українська література пізнього середньовіччя (ІІ половина ХІІІ-XV ст.) : Джерела. Система жанрових

традицій. Духовні інтенції / Ю. Пелешенко. – К. : Поліграф. Центр «Фоліант», 2004. – 424 с.

Пісні Купідона. Любовна поезія на Україні XVI – початку XIX ст. – К., 1984. С. 11.

Письма преосвященного Л. Барановича с примечаниями. – 2-е

изд. – Чернигов, 1865. – С. 179.

Попов П. М. Григорій Сковорода : Життя і творчість : Літ. портрет / П. М. Попов. – К. : Дніпро, 1969. – 172 с.

Рева Л. Він жив і творив на Чернігівщині : До портрета Лазаря Барановича / Л. Рева // Вісник Книжкової Палати. – 2007. –

№ 1. – С. 29–33.

Рева Л. Галятовський Іоаникій – український письменник, церковно-освітній і громадський діяч, засновник теоретичних

засад барокової проповіді / Л. Рева // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. : Вип. 9 / Наук.-

дослід. Центр «Часи козацькі» ; Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури; Центр пам’яткознавства НАН України та

УТОПІК. – К., 2000. – С. 181 – 186.

Рева Л. Духовність як домінанта загальнолюдської проблеми в образі Ярославни / Л. Рева // «Слово о полку Ігоревім» та його

доба : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. (Галич, 24 жовт., 2007 р.) : на посвяту Ярославові Осмомислу, князю

Галицькому / Держ. служба з питань нац. культ. спадщини, Нац. заповідник «Давній Галич» Галич, 2007. – С. 50–58.

Рева Л. Євангеліє як джерело національної духовності / Л. Рева // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб.

наук. ст. – Вип. 13. – К., 2004. – С. 325–331.

Рева Л. Життєписи видатних діячів української літератури в історичній пам’яті (з досвіду роботи В Національній бібліотеці

України ім. В. І. Вернадського) / Л. Рева // Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Т. 135. Вип. 122 : Філологія.

Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 75–78.

Рева Л. Рефлексії розвитку давньої української літератури : [Текст] / Л. Рева // Історія бібліотечної справи в Україні : До

-річчя літописання і книжкової справи в Україні: Зб. наук. пр. – Третій вип. / М-во культури і мистецтв України ; Нац.

Парламентська б-ка України. – К., 1999. – С. 112 119.

Рева Л. Славянская женщина во временном и пространственном аспекте / Л. Рева // Таленавітыя жанчыны Беларусі у

культурнай, навуковай і мастацкай прасторы свету : зб. матэрыялаý Міжнар. наук.-практ. канф. (Мазыр, 24-25 мая 2007) / М-

ва Адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа Адукацыі «Мазырскі Дзяржавэны педагагічны універсытэт імя І. П. Шамякіна». –

Мазыр, 2007. – С. 200–205.

Рева Л. Григорій Сковорода (1722-1794) – уродженець України, філософ світового рівня / Л. Рева // Наукові записки : збірник

праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Т. 19 : у 2-х кн. Тематичний випуск : «Джерела локальної історії : методи дослідження, проблеми інтерпретації,

популяризації». – Кн. 1. – К., 2009. – 692 с.

Рева Л. Дмитро Туптало у світлі українського літературного бароко / Л. Рева // Сіверщина в історії України : Збірник

наукових праць / Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК : Вип. 3. – К., Глухів,

– С. 148-151.

Титов Ф. Проповеди святителя Дмитрия, митрополита Ростовского на украинском наречии / Ф. Титов. – М., 1909.

Франко І. І. Вишенський і його твори / І. Франко // Франко І. Зібр. тв. : у 50 т. – Т. 30. – К. : Наук. думка, 1981.

Чижевський Д. Історія української літератури : Від початків до доби реалізму / Д. Чижевський. – Тернопіль : Феміна, 1994. –

с.

Шевчук В. Муза Роксоланська : Українська література XVI – XVIIІ ст. : у 2 кн. – Кн. 2 : Розвинене Бароко. Пізнє Бароко /

В. Шевчук. – К. : Либідь, 2005. – 728 с.