ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГЕРОЇВ ТВОРІВ Д. БРАТКОВСЬКОГО У ДИСКУРСІ БАРОКОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ УНІВЕРСАЛІЗМУ

Ольга Василівна Турчин

Анотація


У статті висвітлено результати дослідження творів Д. Братковського у дискурсі ідеї національної ідентичності. Охарактеризовано параметри світогляду автора книги «Світ, по частинах розглянутий» як представника державотворчої еліти ХVІІ ст. та форми втілення ним проблеми особистісної та національної ідентичності у контексті барокової концепції універсалізму.

Ключові слова


поетика бароко; національна ідентичність; бароковий ідеал; концепція універсалізму

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович В. Даниил Братковский (1697–1702) / В. Б. Антонович // Антонович В. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори ; [упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. Вст. ст. та коментарі В. Ульяновського]. – К. : Либідь, 1995. – С. 237–247.

Антонович В. Б. Три національні типи народності / В. Б. Антонович // Антонович В. Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори ; [упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. Вст. ст. та коментарі В. Ульяновського]. – К. : Либідь, 1995. – С. 90–101.

Братковський Д. Б. Світ, по частинах розглянутий / Д. Б. Братковський ; [пер. з пол., передм., прим. В. О. Шевчука] //

Братковський Д. Б. Переклад. Джерела. Студії / [Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського та ін.]. – Фототип. вид. – Луцьк : Видавництво обласної друкарні, 2004. – 463 с.

Вишенський І. Твори / Іван Вишенський ; [з книжної української мови перекл. В. Шевчук ; передм. і приміт. В. Шевчука]. – К. : Дніпро, 1986. – 247 с.

Горський В. Образ святості в давньоукраїнській культурі (на ґрунті аналізу «Києво-Печерського Патерика» / Вілен Горський // Українське бароко. Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів / Відповідальний редактор Олекса Мишанич. – Київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р. – К. : Інститут української археографії, 1993. – С. 65–71.

Жулинський М. Данило Братковський – волинський «блюститель благочестя» / Микола Жулинський // Українсько-польські літературні контексти доби бароко : Зб. наук. праць / [Р. П. Радишевський (відп. ред. і упоряд. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології та ін.]. – К., 2004. – C. 370–382.

Киево-Печерский Патерик, или сказание о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской лавры. – Репр. воспроизв. с 1903 г. – К. : Лыбидь, 1991. – 156 с.

Костомаров Н. Две русские народности / Николай Костомаров ; [обраб. текста и ред. А. П. Ковалевой ; авт. предисл. В. А. Дорошенко]. – К.–Х. : Майдан, 1991. – 72 с.

Кримський С. Менталітет українського бароко / Сергій Кримський // Українське бароко / [Д. Наливайко (керівник проекту) ; Д. Горбачов та ін. (ред. кол.)]. – Т. 1. – Х. : Акта, 2004. – С. 23–49. – (Б-ка Державного фонду фундаментальних досліджень).

Криса Б. Образ світу в українській поезії ХVІІ-ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. філолог. наук : спец. 10.02.02 «Українська література» / Б. С. Криса. – К., 1995. – 48 с.

Макаров А. Світло українського бароко / Анатолій Макаров. – К. : Мистецтво, 1994. – 288 с.

Максимович М. А. О Богдане Братковском. (Письмо к В. Б. Антоновичу) / М. А. Максимович // Максимович М. А. Собр. соч. : У 8 т. – Т. 1. – К., 1976. – С. 539–540.

Петрук Н. Українська національна еліта як носій національної ідеї / Н. Петрук // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 171–174.

Сміт Е. Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт ; [переклад з англійської. Редактор В. Івченко]. – К. : Основи, 1994. – 223 с.

Софронова Л. А. Принцип отражения в поэтике барокко / Л. А. Софронова // Барокко в славянских культурах : [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол. : А. В. Липатов и др.]. – М. : Наука, 1982. – С. 78–102.

Українське бароко / [Д. Наливайко (керівник проекту) ; Д. Горбачов та ін. (ред. кол.)]. – Т. 1. – Х. : Акта, 2004.– 636 с.

Українське бароко / [Д. Наливайко (керівник проекту) ; Д. Горбачов та ін. (ред. кол.)]. – Т. 2. – Х. : Акта, 2004. – 412 с. – (Б-ка

Державного фонду фундаментальних досліджень).

Ушкалов Л. З історії української літератури ХVII-ХVІІІ століть / Леонід Ушкалов. – Х. : Акта, 1999. – 216 с. – (Серія «Харківська школа»).

Чижевський Д. Українське літературне барокко : Вибрані праці з давньої літератури / Дмитро Чижевський ; [О. Пріцак (голова ред. кол.); О. Мишанич (підготов. вид., передм.) ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Обереги, 2003. – 575 с.

Шевчук В. Муза Роксоланська : Українська література ХVI–ХVІІІ століть : У 2 кн. / Валерій Шевчук. – Кн. 2 : Розвинене бароко. – К. : Либідь, 2005. – 726 с