КОХАННЯ ТА ЕРОТИКА У ФІЛОСОФІЇ ҐЕНДЕРУ Л. ТОЛСТОГО (НА МАТЕРІАЛІ ЕПІТЕТНИХ СТРУКТУР «КРЕЙЦЕРОВОЇ СОНАТИ»)

Автор(и)

  • Марина Борисівна Волощук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Ключові слова:

градація, епітети, епітетні ланцюжки, епітетні структури, парні епітети, трійчатки епітетів

Анотація

У повісті Л. Толстого «Крейцерова соната» активно функціонують парні епітети, трійчатки епітетів та епітетні ланцюжки у розкритті образів кохання та еротичного. Розглядаються та порівнюються епітетні структури, пов’язані із зображенням чоловіка та жінки, а також їх взаємовідносин у сполученні яких створюється та філософська категорія кохання, яка цікавила письменника і закріплена, зокрема, в художній творчості Л. Толстого пізнього періоду.

Біографія автора

Марина Борисівна Волощук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

аспірантка кафедри слов’янської філології та загального
мовознавства

Посилання

Бураго С. Б. Музыка поэтической речи : [литературно-критический очерк] / Сергій Бураго. – К. : Дніпро, 1986. – 181 с.

Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. – М. : Высшая школа, 1989. – 405 с.

Кешишев А. Г. Антиномия духовного и плотского в художественном творчестве Л. Н. Толстого 1880-1890-х годов : автореф. дис. на

соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.01.01 – «Русская литература» [Електронний ресурс] / Артем Георгиевич

Кешишев. – Армавир, 2010. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/antinomiya-dukhovnogo-i-plotskogo-vkhudozhestvennom-tvorchestve-ln-tolstogo-1880-kh-1890-kh.

Ломакина С. А. Поэтика поздней прозы Л. Н. Толстого : Повести и рассказы 1885-1902 годов : автореф. дис. на соискание ученой

степени канд. филол. наук : спец. 10.01.01 – «Русская литература» [Електронний ресурс] / Светлана Александровна Ломакина. – Елец,

– Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/poetika-pozdnei-prozy-l-n-tolstogo-povesti-i-rasskazy-1885-1902-godov.

Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века) [Електронний ресурс] /

Ю. Лотман. – СПБ. : Искусство СПБ, 1993. – 496 с. – Режим доступу : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lotman/02.php.

Матич О. Эротическая утопия : Новое религиозное сознание и fin de siecle в России / Ольга Матич ; [авторизованный пер. с

английского Елены Островской]. – М. : Новое литературное обозрение, 2008. – 400 с.

Толстой Л. Н. Собр. соч. в 90 т. / Лев Николаевич Толстой. – М. : Художественная литература, 1935-1958.

Шкловский В. Б. Искусство как прием / В. Б. Шкловский // Шкловский В. Гамбургский счет. – М. : Сов. писатель, 1990. – С. 58–72.

Щеглов M. Любите людей : Статьи. Дневники. Письма [Електронний ресурс] / М. Щеглов. – М. : Советский писатель, 1987. – 512 с. –

Режим доступу : http://lib.rus.ec/b/304316/read.

Корреr J. M. Tolstoy and the Narrative of Sex : «A Peading of Father Sergius», «The Devil», and «The Kreutzer Sonata» / J. M. Корреr //

Shade of the Giant. – Berkeley, Los Angeles, Lnd., 1989. – P. 158–186.

Rishin R. Allegro Tummultiosissimamente : Beethoven in Tolstoy’s

Fiction / R. Rishin. – Berkeley, Los Angeles, 1989. – 581 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА