УКРАЇНСЬКА КНИЖКА ТА ЇЇ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

Надія Іванович Гаврилюк

Анотація


У статті розглядаються аспекти соціології книги і читання. Досліджуються фактори привабливості книжки для українського читача, специфіка побутування книжки в умовах ринку. Окремий ракурс дослідження – критерії, що надають книжці змогу закріпитися в каноні української літератури. Стаття базується на анкетуванні студентів філологічних факультетів.

Ключові слова


соціологія книги; читання; анкета

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасенко О. Читання як об’єктивний чинник розвитку книжкового ринку України [Електронний ресурс] / Олена Афанасенко. –

Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/.../stattja_Afanasenko.doc.

Афонін О. Видавництва та книготорговельні мережі. Хроніка відносин [Електронний ресурс] / Олександр Афонін. – Режим доступу : http://uabooks.info/ua/book_market/analytics/?pid=3942.

Афонін О. Стан української книги в межах І-го півріччя 2011 року [Електронний ресурс] / Олександр Афонін. – Режим доступу :

http://uabooks.info/ua/book_market/general/?pid=3999.

Афонін О. Українська книга 2011: рух по сходинках униз [Електронний ресурс] / Олександр Афонін. – Режим доступу :

http://uabooks.info/ua/book_market/general/?pid=3999.

Волосевич І. Дослідження ринку книг в Україні: опитування видавців і книгорозповсюджувачів [Електронний ресурс] / Інна

Волосевич. – Режим доступу :

http://www.gfk.ua/imperia/md/content/gfkukraine/presentations/report_p_b_ukr_final.pdf

Гаврилюк Н. Рецепція поезії та переклад / Надія Гаврилюк // Віршознавчі студії : Збірник праць наукового семінару «Вірш у системі перекладу», 21 вересня 2010 р., Київ. – С. 21-28.

Ґрисволд В. Чтение и класс читателей в XXI веке [Електронний ресурс] / Венди Ґрисволд, Терри Мак-Доннел, Натан Райт ; [пер. с

англ. В. Смирновой]. – Режим доступу :

magazines.russ.ru/nlo/2010/102/ve24.html.

Зоська Я. В. Соціальне значення зовнішніх ефектів речей у суспільстві споживання: інституціональний аналіз / Яна Володимирівна

Зоська // Грані. – 2010. – № 4. – С. 118–119.

Ключковська Г. Книжка і автор: ринковий аспект взаємин / Галина Ключковська // Слово і час. – 1999. – № 12. – С. 51–55.

Куфаев М. Н. Проблемы философии книги ; Книга в процессе общения / М. Н. Куфаев ; [РАН. Науч. совет «История мировой

культуры», Комис. по истории книжной культуры и комплексному изучению книги, Академиздатцентр «Наука». Науч. центр

исследований истории книжной культуры]. – М. : Наука, 2004. – 188 с. – (Книжная культура в мировом социуме : теория, история,

практика).

Лошкарев Ю. Реклама и пропаганда книги в периодических изданиях России / Ю. Лошкарев // Книжное дело. – 1996. – № 2–3. –

С. 60–62.

Мастипан О. Моніторинг купівельного та читацького попиту населення України (1997-2003) / О. Мастипан, В. Студенкова //

Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. – К., 2004. – Вип. 29. – С. 3–15.

Мелентьева Ю. П. Чтение: явление, процесс, деятельность : [текст ; научное издание] / Ю. П. Мелентьева ; [ред. В. И. Васильев [идр.] ; Российская академия наук (М.), Научный совет «История мировой культуры», Российская академия наук (М.), Отделение

историко-филологических наук]. – М. : Наука, 2010. – 182 с. – (Книжная культура в мировом социуме: теория, история, практика).

Раковская Н. М. Структурирование критического текста как литературоведческая проблема [Електронний ресурс] / Нина

Михайловна Раковская. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vduep_fn/2011_2/5.pdf.

Самохина М. М. Социолог в библиотеке, или библиотекарь как социолог : практическое пособие для тех, кто хочет и любит

исследовать [Електронний ресурс] / М. М. Самохина. – Режим доступу : http://www.library.ru/1/recommend/publication/samokhina.php.

Солдатенко І. О. PR : оновлена версія [Електронний ресурс] / Ірина Олександрівна Солдатенко. – Режим доступу :

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc...16/Soldaten.pdf.

Старожицька М. Книга – вчасно. Що б не казали про розвиток Інтернету, книги завжди купуватимуть [Електронний ресурс] / Марія

Старожицька. – Режим доступу : http://tyzhden.ua/Publication/2916 (19.02.2008).

Степурин І. Книжковий маркетинг: канали розповсюдження книжок / І. Степурин // Книжковий клуб плюс. – 2002. – № 2. – С. 4–5.

Теремко В. Психологічні виміри читання у контекстуальній системі видавничих стратегій / Василь Теремко // Збірник праць

Науково-дослідного інституту пресознавства / [відп. ред. : М. М. Романюк ; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ

пресознавства]. – Львів, 2011. – Вип. 1(19). – С. 238–255.

Теремко В. Читання як стратегічна проблема видавничої сфери / Василь Теремко // Записки Львівської національної наукової

бібліотеки України імені В. Стефаника : збірник наукових праць / [НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника ; редкол. :

М. М. Романюк (гол. ред.) та ін.]. – Львів. – 2011. – Вип. 3(19). – С. 153–173.

Філоненко С. Концепт читабельності і масова література [Електронний ресурс] / Софія Філоненко. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apulf/2009_13/09fsoiml.pdf.

Чтение в системе социокультурного развития личности : [сборник статей международного научно-практического семинара] /

Г. В. Варганова. – М. : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. – 256 с. – (Профессиональная библиотека школьного

библиотекаря. – Сер. 1. Вып. 9-10). – Прилож. к журналу «Школьная библиотека».

Юмашева Н. Д. Чтение как практики культурного воспроизводства в студенческой среде : дисс. … канд. социол. наук : 22.00.06 / Наталья Дмитриевна Юмашева. – Москва, 2008. – 134 с.