АДАПТАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ГЕРОНТОГЕНЕЗУ В П’ЄСІ П. ВОГЕЛЬ «НАЙСТАРІША ПРОФЕСІЯ»: ВІДЛУННЯ РЕЙГАНОМІКИ В ГЕРІАТРИЧНОМУ БОРДЕЛІ

Автор(и)

  • А. В. Гайдаш Київський університет імені Бориса Грінченка, Ukraine

Ключові слова:

найстаріша професія, літературна геронтологія, геронтогрупа, рейганоміка, будинок розпусти, стратегія адаптації

Анотація

У статті досліджуються шляхи старіння персонажів похилого віку в специфічному геронтосередовищі. Значну увагу приділено проблемам літературної геронтології як галузі гуманітарного знання у стані формування. Авторка статті наводить тези су-часних вітчизняних та закордонних дослідників, спрямовані на розуміння міждисципліна-рності. На матеріалі твору Поли Вогель «Найстаріша професія» проаналізовано мо-дель соціоекономічних стратегій кооперації та адаптації геронтогрупи будинку розпу-сти в 1980-х рр. Ця модель репрезентована шляхом старіння, за якого дійовим особам вдається зберігати свої особистості завдяки характеру їх діяльності. Проведений ви-ще аналіз демонструє успішну коеволюційну адаптацію в пізньому онтогенезі або гар-монійний співрозвиток геріатричного борделю зі зміненими соціоекономічними обста-винами попри смерть усіх персонажів «Найстарішої професії». Ставлення до смерті вогелівських дійових осіб має стоїчний, навіть пародійний характер, утворюючи дещо абсурдний танатологічний дискурс. Визначено, що в контексті літературної геронто-логії застосування жанру «перегляду життя» є продуктивним у драмі Вогель. З’ясо-вано, що геронтологічні маркери п’єси мають переважно медичні імплікації.

Біографія автора

А. В. Гайдаш, Київський університет імені Бориса Грінченка

канд. філол. наук, доцент

Посилання

Афонін Е. А. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) / Е. А. Афонін, О. М. Бан-дурка, А. Ю. Мартинов // Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям, Від. інф.-бібл. забезпечення апарату Верховної Ради України. – К. : Видавець ПАРАПАН, 2002. – 352 с.

Вікова психологія : [навч. посібник] / Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 376 с.

Крайніков Е. В. Геронтологія : [словник-довідник] / Едуард Крайніков. – К. : Паливода О. В., 2010. – 352 с.

Олескин А. В. Биополитика. Политический потенциал современной биологии. Философские, политологические и практические аспекты / А. В. Олескин. – Второе издание, переработанное и дополненное. – М. : Институт философии РАН, 2006. – 583 с.

Порсева Х. О. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій осіб похилого віку : дис. канд. психол. Наук : 19.00.07 / Порсева Христина Олегівна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 2005. – 237 с.

Свербілова Т. Дискурс транскультурації та культурної гібридності в системі постколоніальних студій як предмет літе-ратурознавчої компаративістики [Електронний ресурс] / Тетяна Свербілова. – Режим доступу : https://www.academia. edu/13019993.

Фуко Мишель. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году [Еле-ктронний ресурс] / Мишель Фуко ; [пер. с фр. А. В. Дьякова]. – СПб. : Наука, 2010. – 448 c. – Режим доступу : http://royallib.com/book/fuko_mishel/rogdenie_biopolitiki.html.

Brantley B. Portrait of Working Girls Who Are Girls No More [Електронний ресурс] / Ben Brantley. – Режим доступу : http://www.nytimes.com/2004/09/27/theater/reviews/portrait-of-working-girls-who-are-girls-no-more.html?_r=0.

Bigsby C. Contemporary American Playwrights / Christopher Bigsby. – Cambridge : Cambridge UP, 1999. – 440 p.

Kriebernegg U. Ending aging in the Shteyngart of Eden: Biogerontological discourse in a Super Sad True Love Story / Ulla Kriebernegg // Journal of Aging Studies. – Vol. 27. – Elsevier, 2013. – Р. 61–70.

Orу-Piqueras M. Narrating ageing: Deconstructing negative conceptions of old age in four contemporary English novels / Maricel Orу-Piqueras // Journal of Aging Studies. – Vol. 27. – Elsevier, 2013. – Р. 47–51.

Sommer E. The Oldest Profession (A CurtainUp Review) [Електронний ресурс] / Elyse Sommer. – Режим доступу : http://www.curtainup.com/oldestprofession.html.

Vaccarella M. Medical Humanities: Renewing Praxis across Disciplines / Maria Vaccarella. Medical Humanities, Status Quaestionis. – 2012. – № 3. – Р. 181–202.

Vogel P. The Oldest Profession / Paula Vogel // The Baltimore Waltz and Other Plays. – N.Y. : TCG, 1996. – P. 127–172.

Walker J. Paula Vogel’s The Oldest Profession (review) [Електронний ресурс] / Jeffrey Walker. – Режим доступу : http://dctheatrescene.com/2015/06/11/paula-vogels-the-oldest-profession-review/.

Zeilig H. The critical use of narrative and literature in gerontology / Hannah Zeilig // International Journal of Ageing and Later Life. – Vol. 6. – Issue 2, 2011. – P. 7–37.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

БІОПОЛІТИКА ТА ЛІТЕРАТУРА