ПРИРОДА ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ МАРКЕР У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТІВ)

Автор(и)

  • С. В. Романова Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Ключові слова:

фольклор, пісня, світове дерево, Хоас, Космос, вертикальна струк-тура, біополітика

Анотація

Природа, що є невід’ємним чинником формування світогляду як окремого індивіда, так і цілих націй, у фольклорних текстах є унаочненням національної специфіки мента-літету певної людської спільноти. Компаративне дослідження специфічної образності (рослинної, топографічної) та взаємодії людини і природи дозволяє розкрити найглибші пласти значень, що демонструють спільні та відмінні риси світосприйняття народів, що вивчаються. Авторка статті констатує наявність спільного для усіх трьох націо-нальних традицій образу дерева. Зафіксовані деякі відмінності в оцінці, функції та спо-собі взаємодії людини (поетичного Я) з об’єктами природи. Так в іспанських піснях відмі-чений наголос на мотиві «руху вгору», який може бути метафорою ініціації. В українсь-кому варіанті занотовано акцент на освоєному просторі і потяг до вибудовування (ор-ганізації) космосу, чітка геометрична структурованість простору, зі «світовим дере-вом» у центрі, поєднання християнських і язичницьких мотивів. У російських прикладах констатовано специфічну метафорику у термінах ворожості, не-освоєності, неруко-творності оточуючих природних об’єктів, що тяжіють до визначення Хаос і відсут-ність поривання до створення упорядкованого, космічного простору

Біографія автора

С. В. Романова, Київський національний лінгвістичний університет

канд. філол. наук, старший викладач кафедри теорії та історії світової літератури ім. професора В. І. Фесенко,

Посилання

Андрєєва Т. М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Андрєєва Тетяна Михайлівна. – Київ ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка], 2009. – 20 с.

Испанская народная поэзия [сборник : на испанском языке] / [сост.: Н. Р. Малиновская, А. М. Гелескул]. – Москва : Радуга, 1987. – 676 с.

Олексин А. В. Биополитика. Политический потенциал современной биологии: философские, политологические и прак-тические аспекты [Електронний ресурс] / А. В. Олексин. – Режим доступу до видання : http://polbu.ru/oleskin_biopolitics/.

Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 1998. – 464 с.

Элиаде М. Оккультизм, колдовство и моды в культуре / Мирча Элиаде. – К. : София ; М. : ИД «Гелиос», 2002. – 224 с.

Сanciones populares [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.santyago.org/cancioneros/16-3populares.pdf.

Lafuente y Alcántara Emilio. Cancionero popular. Coleccion escogida de seguidillas y coplas / Emilio Lafuente y Alcántara. – Madrid : Bailly-Bailliere, 1865. – 478 р.

Unamuno M. En torno al casticismo [Електронний ресурс] / M. de Unamuno. – Режим доступу : www.cervantesvirtual.com.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

БІОПОЛІТИКА ТА ЛІТЕРАТУРА