СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ ФЕНТЕЗІЙНОГО СВІТУ В РОМАНІ-ФЕЄРІЇ ГАЛИНИ ПАГУТЯК «ЗАЧАРОВАНІ МУЗИКАНТИ»

Автор(и)

  • Г. І. Бокшань Херсонський державний університет, Ukraine

Ключові слова:

фентезі, рицарський роман, чарівна казка, міфологема саду, жанро-ва дифузія, кельтська міфологія, автобіографічні маркери

Анотація

У статті досліджуються особливості моделювання фентезійного світу в романі-феєрії «Зачаровані музиканти» Г. Пагутяк. Акцентується значення мотиву пошуку шляхів до гармонії людини і природи як магістрального у творчості письменниці. З’ясовується зв’язок роману-феєрії з рицарським епосом та чарівною казкою. Зверта-ється увага на дегероїзацію архетипного образу рицаря як ознаку творів неоміфологіч-ної формації. Аналізується семантика перехідного обряду. Характеризуються особли-вості візуалізації авторського міфомислення у зображенні духів природи. Розглядається реактуалізація архаїчних звичаїв, пов’язаних із рослинним світом. Фокусується увага на репрезентації міфологеми саду в «Зачарованих музикантах». Прослідковується тран-сформація міфологем кельтського походження. Підкреслюється наявність автобіог-рафічних маркерів у міфопоетиці роману. Висновується, що моделювання фентезійного світу має характер жанрової дифузії, яка охоплює весь текст, надаючи йому філософ-сько-етичного сенсу. Квест Матвія та мандри Прекрасної Пані у супроводі зачарованих музикантів маніфестують необхідність пошуку людством шляху до гармонізації сто-сунків із природою.

Біографія автора

Г. І. Бокшань, Херсонський державний університет

аспірантка кафедри української літератури

Посилання

Бокшань Г. Міфологеми першостихій у творчості Григорія Сковороди та Галини Пагутяк / Г. Бокшань // Переяславські сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 19–24.

Букіна Н. «Ґотика» в романі «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк під кутом зору ґендерних інтерпретацій / Н. Букіна // Наукові праці. Літературознавство. – 2014. – Вип. 219. – Т. 231. – С. 24–28.

Букіна Н. Типологія родиного прокляття та помсти в романі «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк / Н. Букіна // Слово і час. – 2013. –№ 6. – С. 93–97.

Леоненко О. Жанр фентезі в українській прозі кінця XX – початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. Леоненко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 19 с.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / автор-укладач Ю. Ковалів. – Т. 2 – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 624 с.

Мелетинский Е. О литературных архетипах / Елизар Мелетинский. – М. : Российский государственный гуманитарный университет, 1994. – 136 с.

Пагутяк Г. Блукаюча пісня / Г. Пагутяк // Сновиди: Сни українських письменників. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – С. 278–280.

Пагутяк Г. Брама для солі й вітру // Потонулі в снігах / Г. Пагутяк. – Львів : ЛА «Піраміда», 2010. – С. 87–183.

Пагутяк Г. Зачаровані музиканти / Г. Пагутяк. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 224 с.

Пагутяк Г. Сентиментальні мандрівки Галичиною / Г. Пагутяк. – Львів : ЛА «Піраміда», 2014. –192 с.

Пагутяк Г. Уріж та його духи / Г. Пагутяк. – Львів : ЛА «Піраміда», 2012. – 120 с.

Романенко О. Семантичне дзеркало сну в українській високій і масовій літературі / О. Романенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. – 2012. – Вип. 23. – С. 16–21.

Трубецкой Н. Кавказские параллели к фригийскому мифу о рождении из камня (земли) Н. Трубецкой // Наследие Чингисхана. – М. : Эксмо, 2007. – С. 685–689.

Фрезер Дж. Золотая ветвь [Электронный ресурс] / Дж. Фрезер. – Режим доступа : http://royallib.com/book/frezer_ dgeyms/zolotaya_vetv.html.

Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии [Электронный ресурс] / М. Элиаде. – Режим доступа : http://royallib.ru/ book/eliade_mircha/mifi_snovideniya_misterii.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТІЛЕСНІСТЬ І МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНІХ СВІТІВ