ТЕКСТУАЛЬНІСТЬ СВІТУ В ЛІРИЦІ ЮЛІЇ СТАХІВСЬКОЇ

Автор(и)

  • І. В. Борисюк Київський університет імені Б. Грінченка, Ukraine

Ключові слова:

Мопозиція Я/Інший, сучасна українська поезія, тіло, ландшафт

Анотація

Устатті йдеться про поетику збірки Юлії Стахівської «Verde». Зокрема, розглянуто такі концепти її лірики, як рослинність, тілесність, ландшафт, місце, пам’ять. Визна-чальним є трактування рослинного як універсального принципу омовлення сущого, що здійснюється через зв’язок місця й наративу. Місце в її поезії осмислюється не тільки як екосистема, що постає у взаємодії ландшафту й життя, а й як пам’ять, що архівує в собі історії минулих життів. У ліриці поетки відбилися важливі тенденції української ку-льтури ХХІ століття – екологічне ставлення до багатоголосого сущого, вписування в концепцію осмислення світу постаті Іншого, розмивання меж не тільки Я, а й власне людського, структурування за допомогою матриць культури стихійності та спонтан-ності природного

Біографія автора

І. В. Борисюк, Київський університет імені Б. Грінченка

канд. філол. наук, доц., докторант кафедри української літератури і компаративістики

Посилання

Бахтин М. Слово в романе // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1975. – С. 72–233.

Борисюк І. Самоідентифікація через Іншого : збірка «Осоте!» Мирослава Лаюка як екологічна містерія [Електронний ресурс] / Ірина Борисюк // Синопсис. – 2015. – № 3. – Режим доступу : http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/ article/view/153.

Колесник В. Київська школа та Віктор Кордун: поезія зворотності / В. Колесник // Світо-вид. – 1999. – № ІV (37). – С. 47–81.

Лисий І. Я. Національно-культурна ідентичність філософії: сім наближень до теми / Іван Лисий. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 180 с.

Моренець В. Ефект високої башти / Володимир Моренець // Слово і час. – 2016.– № 1. – С. 19–35.

Москаленко М. Віктор Кордун: поезія і велич світу / Михайло Москаленко // Сучасність. – 1994. – № 4. – С. 143–158.

Москаленко М. Віктор Кордун: поезія епічних першоструктур / Михайло Москаленко // Світовид. – 1997. – № 1–2 (26–27). – С. 74–75.

Новикова М. Передмова / М. Новикова // Українські замовляння / [Упор. Москаленко М. Н.]. – К. : Дніпро, 1993. – С. 7–29.

Рикер П. Память, история, забвение / Поль Рикер ; [пер. с франц]. – М. : Издательство гуманитарной литературы, 2004 (Французская философия ХХ века). – 728 с.

Стахівська Ю. Verde [рослинність] : [збірка поезій] / Юлія Стахівська. – К. : Смолоскип, 2015. – 80 с.

Топоров В. Н. Пространство и текст / В. Н. Топоров // Текст. Семантика и структура : [сб. статей / отв. ред. Т. В. Цивь-ян]. – М. : Наука, 1983. – С. 227–285.

Трубачев О. Н. Славянская этимология и праславянская народная культура / О. Н. Трубачев // Х Международный съезд славистов (София, сентябрь 1988) : Славянское языкознание. Доклады советской делегации / [Отв. ред. акад. Толстой Н. И.]. – М. : Наука, 1988. – С. 292–347.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТІЛЕСНІСТЬ І МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНІХ СВІТІВ