ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВА МАЛОЇ ПРОЗИ ДАРИ КОРНІЙ: МІФОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • А. І. Гурдуз Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

міфопоетика, комбінаторика, жіноча проза, канон, інтерпретація, метагероїня, ґендерний акцент

Анотація

Важливий для осягнення внутрішньої логіки та психології творчості Дари Корній пе-рехід від малої прози до романної форми залишається невисвітленим, тоді як очевид-ною є вагомість окремих оповідань у перспективі пізнішої романістики автора. У статті вперше комплексно аналізуємо недосліджене оповідання «Муза плакала» як сво-єрідну художню декларацію письменниці, де закладені ключові для її ґендерно орієнтова-ної (романної) творчості проблемно-тематичні й міфопоетичні акценти. Визначальни-ми за такої постановки питання стають, набуваючи глобального звучання в контексті художньої еволюції митця, положення: а) відходу від класичної (античної) міфологічної традиції до комбінованої міфології авторського типу з відчутною долею «львівського тексту»; б) зображення життя-протистояння героїні-митця в умовах реально-ірреаль-ного двосвіту; в) вивільнення героїні з патріархального канону (як метафоричної смер-ті на руїнах старого світу) і прагнення становлення у власному світі; при цьому боро-тьба жінки в оповіданні «Муза плакала» за себе переростає в романах у рятування чо-ловіка також як частини вже власне «жіночого» світу; г) специфічної «крилатості» ге-роїні (метагероїні) письменниці.

Біографія автора

А. І. Гурдуз, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

канд. філол. наук, доцент кафедри української
мови і літератури

Посилання

Бісс Є. Втеча від мінотавра / Єва Бісс // Бісс Є. Втеча від мінотавра : [новели]. – К. : Факт, 2007. – С. 144–166.

Гурдуз А. І. «Лісова пісня» Лесі Українки як образно-сюжетна матриця українсько-російської «жіночої прози» початку ХХІ століття / А. І. Гурдуз // Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Сер. : Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 2015. – Вип. 247. – Т. 259. – С. 29–34.

Гурдуз А. І. Літературна мінотавріана ХХ – початку ХХІ ст. / А. І. Гурдуз // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 1. – С. 13–17; № 6. – С. 51–56.

Гурдуз А. І. «Крила кольору хмар» Дари Корній і Тали Владмирової: проблеми традиції й новаторства в романі / А. І. Гурдуз // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : [зб. наук. пр. ; гол. ред. С. І. Ковпік]. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – Вип. 6. – С. 19–28.

Гурдуз А. І. Метагероїня романів Дари Корній / А. І. Гурдуз // Науковий вісник Миколаївського національного універ-ситету імені В. О. Сухомлинського. – Філологічні науки : (літературознавство) : [зб. наук. пр. / за ред. О. С. Філатової]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – Жовтень. – Вип. 2 (16). – С. 61–67.

Гурдуз А. І. Міжкультурний діалог як проблема українського фентезі ХХІ століття / А. І. Гурдуз // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. – Сер. : Філологічні науки : (літературознавство) / [зб. наук. пр. / гол. ред. В. Д. Будак, гол. ред. сер. О. С. Філатова]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 4.14 (111). – С. 63–69.

Гурдуз А. І. Міфопоетика роману Дари Корній «Щоденник Мавки» / А. І. Гурдуз // Studia methodologica : зб. наук. праць пам’яті д-ра філол. наук, проф., акад. Академії ВШ України Р. Гром’яка (1937–2014) / Тернопіл. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Тернопіль : Наук.-ред відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 307–312.

Гурдуз А. Роман Дари Корній «Гонихмарник»: місце в мистецькому контексті з погляду традиції й новаторства / А. Гурдуз // Українознавчий альманах / [ред. кол. : М. І. Обушний (відп. ред.) та ін.]. – К., Мелітополь. – 2012. – Вип. 9. – С. 229–235.

Корній Д. Муза плакала / Дара Корній // Львів. Кава. Любов : [зб. / уклад. і передм. Н. Нікалео]. – Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2015. – С. 110–122.

Корній Д. Та, що померла влітку [Електронний ресурс] / Дара Корній // Гоголівська академія. – 2009. – 22 вересня. – Режим доступу : http://gak.com.ua/creatives/1/18025.

Пелевин В. О. Шлем ужаса : Миф о Тесее и Минотавре / В. О. Пелевин. – М. : Эксмо, 2010. – 224 с.

Солнцева Н. Московский лабиринт Минотавра : [роман] / Н. Солнцева. – М. : Эксмо, 2007. – 384 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТІЛЕСНІСТЬ І МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНІХ СВІТІВ