ФЕМІНІННІ МОДУСИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТІЛЕСНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІРИЦІ ХХ ст.

Автор(и)

  • О. В. Шаф Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine

Ключові слова:

фемінінна техніка письма, лірика ХХ ст., тілесність, едипів ком-плекс, об’єктний статус ліричного Я

Анотація

Розглядається фемінінна специфіка художнього відображення тілесності в українсь-кій ліриці ХХ ст., визначена пріоритетом ліричної рефлексії власного тіла (рідше жіно-чого та безстатевого тіла), об’єктним статусом ліричного Я, яке асоціює свою осо-бистість із власним тілом і рефлексує її як поле фізичного та візуального впливу Іншо-го. Об’єктність (власного) тіла реалізована через мотиви самозамилування, офіруван-ня власного тіла, «оприсутнення» через погляд Іншого, обсервації власної зовнішності в дзеркалі, нетотожності сутності та дзеркального «образу» Я. Фемінінним модусом експлікації тілесності є актуалізація концептосфери жіночого одягу як «продовження» тіла ліричного Я, знаку його привабливості, а також рефлексія власного старіння як особистісного знецінення через втрату сексуальної запотребованості. Виділені фемі-нінні техніки репрезентації тілесності обґрунтовані (за допомогою психоаналітичного та соціологічного методологічного інструментарію) специфікою фемінної едипової си-туації та пов’язаними з нею фемінінним фенотипом і моделями фемінінності, закріпле-ними гендерною культурою ХХ ст.

Біографія автора

О. В. Шаф, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

канд. філол. наук, доцент

Посилання

Бовуар С. де. Второй пол. Т. 1 и 2 / Симона де Бовуар ; [пер. с франц.] ; Общ. ред. и вступ. ст. С. Г. Айвазовой, ком-мент. М. В. Аристовой]. – М. : Прогресс ; СПб. : Алетейя, 1997. – 832 с.

Галета О. Незнайоме тіло сучасної української прози: жіноча література від Василя Ґабора / Олена Галета // Парадигма : [Зб. наук. пр.]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – Вип. 6. – С. 234–266.

Ильин Е. Пол и гендер / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2010. – 688 с.

Жеребкина И. «Прочти мое желание…». Постмодернизм, психоанализ, феминизм / Ирина Жеребкина. – М. : Идея-Пресс, 2000. – 256 с.

Кон И. Мужское тело как эротический объект / Игорь Кон // О муже(N)ственности : [Сборник статей. Сост. С. Уша-кин]. – М. : Новое литературное обозрение, 2002. – С. 42–78.

Кон И. Мужчина в меняющемся мире / Игорь Кон. – М. : Время, 2009. – 496 с.

Хорни К. Женская психология / Карен Хорни ; [пер. с англ. Е. И. Замфир; науч. ред. : М. М. Решетников, С. М. Черка-сов; лит. ред., прим. М. М. Решетникова]. – СПб. : Восточно-Европейский институт психоанализа, 1993. – 220 с.

Червоне і чорне: 100 українських поеток ХХ сторіччя: [Антологія] / Укладення Б. Щавурського. – Тернопіль : Богдан, 2011. – 1344 с.

Чорне і червоне: 100 українських поетів ХХ сторіччя: [Антологія] / Укладення Б. Щавурського. – Тернопіль : Богдан, 2011. – 1376 с.

Штолько М. Фемінність поезії Ірини Жиленко [Електронний ресурс] / Марина Штолько // Міжнародна Інтернет-конференція «Українська література і загальнослов’янський контекст». – Режим доступу : http://www.bdpu.org/ scientific_published/ukr_lit_2008.

Berger J. Ways of Seeing: Based on the BBC television series with John Berger. – London : ВВС and Pelican, 1972. – 161 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТІЛЕСНІСТЬ І МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНІХ СВІТІВ