ОБРАЗНА СИМВОЛІКА МАЙДАННОЇ ЛІРИКИ

Г. М. Горішна

Анотація


У статті розглянуто образи-символи поезії Революції Гідності крізь призму етнокуль- турних та національних особливостей світорозуміння українців, еволюції символізму в українській літературі ХХ с. У творчій практиці авторів майданної поезії як активних учас- ників Революції Гідності проаналізовано фольклорне, міфологічне, філософське, естетичне її підґрунтя, що дозволило окреслити оригінальну поетику символічного моделювання апо- каліптичної дійсності і шляхи трансформації образної символіки; окреслено процес психо- логізації поетичного наративу через застосування традиційних і новаторських символів, колористики і художніх засобів, що посилюють їх експресивний вплив на реципієнта, сугес- тію морально-духовних, соціальних і національних ідеалів

Ключові слова


мотив; Майданна лірика; образ; символ; символізм; фольклор

Повний текст:

PDF

Посилання


Астаф’єв О. Г. Лірика української еміграції: еволюція стильових систем / О. Г. Астаф’єв. – К. : Смолоскип, 1998. – 313 c.

Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні

погляди та вірування / Г. О. Булашев; пер. з рос. – К. : Довіра, 1993. – 414 с.

Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундо-

рова. – Львів : Літопис, 1997. – 297 с.

Євромайдан. Лірична хроніка [поетична колекція]. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 46 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури : [словник-довідник] / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Зіневич В. В. Український символізм: теоретичний обрис / В. В. Зіневич // Мова і культура. – 2012. – Вип. 15, Т. 7. –

С. 355–362.

Ковалів Ю. Символізм як стильова домінанта лірики Олександра Олеся і її рецептивні колізії / Ю. І. Ковалів // Вісник

Сумського державного університету. Серія: Філологія. – 2008. – №2. – С. 94–99

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К. : ВЦ «Академія», 2007.

– 752 с. (Notabene).

Материнська молитва. Українки – героям Майдану : Поезії. – К. : Вид-во «Наш Формат», 2014. – 71 с.

Мушировська Н. Український символізм кінця ХІХ – початку ХХ ст. : онтологічне й естетичне підґрунтя / Н. Муши-

ровська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія :Філологія. Соціальні комунікації. – 2011. – Вип. 26. –

С. 100–109.

Небесна сотня: антологія майданних віршів / [упоряд., передм. Л. Воронюк]. – Вид. 2-ге, допов. – Чернівці : Букрек,

– 399 с.

Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології / С. П. Плачинда. – К. : Український письменник, 1993. – 63 с.

Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. Літературознавчі студії / Я. О. Поліщук. – Івано-

Франківськ : Лілея-НВ, 1998. – 296 с.

Потебня О. Символ і міф в народній культурі / О. Потебня. – М. : Лабиринт, 2000. – 479 c.

Федоров В. Символ : образ і знак = Symbolarium / В. Федоров. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 256 с.