КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІРИЧНИХ ТЕКСТІВ В’ЯЗНІВ ГУЛАГУ (на матеріалі тюремної лірики Василя Стуса, Яна Заґраднічека та Віктора Бокова)

О. І. Жук

Анотація


У статті розглянуто особливості внутрішньотекстових моделей ліричних текстів Василя Стуса, Яна Заграднічека та Віктора Бокова, що стали політичними жертвами комуністичного режиму. Простежено вплив екзистенційної ситуації ув’язнення на струк- туру ліричних текстів. Досліджено драматичну настроєвість лірики, яка формує різні комунікативні типи: автокомунікацію в текстах В. Стуса, безособова форма ліричної ко- мунікації Яна Заграднічека, апелятивна структура поезії В. Бокова. Акцентовано увагу на авторській ідеї свободи духу та боротьби, яка символізується самозреченням в україн- ського поета, аскетизмом у чеського та духом непокори російського. Здійснено зістав- лення концепту пам’яті в творах поетів, яка стає учасником уявної комунікації. Визначе- но сутність національного образу птаха як символу свободи, що створює особливу кому- нікативну спрямованість. Таким чином окреслено індивідуальні підходи до ліричної комуні- кації кожного з ув’язнених поетів.

Ключові слова


лірична комунікація; комунікативна ситуація; лірична експресія; лірич- не «Я»; «Ми»; образність

Повний текст:

PDF

Посилання


Боков В. Сибирское сидение / Боков Виктор Федорович // Москва. – 1999. – № 9. – С. 126–130 [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=4672.

Боков В. Собрание сочинений : В 3-х томах. – Т. 1 : Стихотворения. – М., 1983. – 100 с.

Епплбом Е. Історія ГУЛАГу. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 511 с.

Поэзия узников ГУЛАГа : Антология / сост. Виленский С. С. – М. : Междунар. фонд «Демократия» : Материк, 2005. –

с.

Стус В. Дорога болю : Поезії / В. Стус. – К. : Рад. письменник, 1990. – 222 с.

Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции. / К. Ясперс ; [перевод с нем. А. К. Судакова]. – М. :

«Канон», 2012. – 448 с.

Českoslovenští političtí vězni / Eds. Tomáš Bouška, Michal Louč, Klára Pinerová. – Praha, 2009 – 352 s.

Zahradníček J. Čtyři léta / Jan Zahradníček. – Praha, 1969. – 72 s.

Zahradníček J. Dům Strach // Jan Zahradníček. Knihy básní. – Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. – 624 s.