ІРРЕАЛЬНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЯ ХРОНОТОПУ ХИМЕРНОГО РОМАНУ

О. В. Журавська

Анотація


У статті актуалізовано проблему вивчення хронотопу химерного роману – одного з найяскравіших явищ в українській літературі 2-ї половини ХХ століття – як такої, що пот- ребує ґрунтовного розкриття. Автором відзначається, зокрема, необхідність аргумен- тації використання термінології означення хронотопу химерного роману, а саме вибору найбільш адекватного терміну (часові зсуви, ірреальний чи нереальний хронотоп тощо), оскільки від цього залежить фактично теоретичне осмислення специфіки жанру. На думку автора, саме термін «ірреальний хронотоп» відображає специфіку художнього цілого ук- раїнського химерного роману. Зазначається, що протиставлення реального й ірреального, яке ґрунтується на підставі критерію функціональності (реальний хронотоп є основою ви- будови сюжетно-побутової канви твору, а ірреальний – переформування простору відпо- відно до авторської концепції), потребує подальшого вивчення й уточнення

Ключові слова


хронотоп; химерний роман; реальний й ірреальний; деформація хроно- топу

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. М. Собрание сочинений / М. М. Бахтин. – Т. 3: Теория романа (1930–1961 гг.) – М. : Языки славянских куль-

тур, 2012. – 880 с.

Березина Н. В. Хронотоп ранней прозы М. А. Булгакова : лексический аспект: автореф. дис. соискателя канд. филол.

наук : спец. 10.02.01 / «Русский язык» / Н. В. Березина. – Санкт-Петербург, 2006. – 20 с.

Гуцало Є. П. Позичений чоловік. Приватне життя феномена : [роман-дилогія] / Є. П. Гуцало ; іл. художника

Р. Багаутдінова. – К. : Радянський письменник, 1982. – 711 с.

Земляк В. Лебедина зграя. Зелені Млини : романи / В. Земляк. – Харків : Фоліо, 2013. – 651 с.

Ільченко О. Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця: Укр. Химерний роман з народних уст /

Іл. О. Г. Данченка ; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 700 с.

Каплюк К. Аспекти дослідження художнього твору як об’єкта, що існує в часі та просторі // Теоретична й дидактичні

філологія. Збірник наукових праць. – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Гри-

горія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький. – 2007. – № 10. – С. 22–36.

Названова И. А. Концепт «ирреальность» в семантическом пространстве русского языка : дисертация … кандидата фи-

лологических наук : 10.02.0 / И. А. Названова. – Таганрог, 2006 – 160 с.

Огульчанська О. А. Cвоєрідність хронотопу у романах Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» і В. Орлова «Альтист Данилов»

// Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди / О. А. Огульчанська. –

– Вип.1 (77), Ч. 1. – С. 116–124.

Ткалич А. Особливості сучасного хронотопу у творчості українських жінок-драматургів кінця XX – початку XXI

століття / А. Ткалич // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 16. – С. 305–307. – Режим

доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_16_72.

Фарино Е. Введение в литературоведение / Ежи Фарино. – М. : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. –

с.