AETERNUM – MOMENTUM – KAIROS: ТЕМПОРАЛЬНІ АСПЕКТИ МІФОПОЕТИКИ У ЗБІРЦІ АЛЕСЯ РЯЗАНОВА «ГЛІНА. КАМЕНЬ. ЖАЛЕЗА»

Л. Б. Лавринович

Анотація


У статті йдеться про темпоральну складову в міфопоетиці збірки «Гліна. Камень. Жалеза» сучасного білоруського поета Алеся Рязанова. Автор моделює власний есте- тичний досвід рецепції часу. Стверджується, що образи-концепти зображених у збірці «праречовин» каменю, глини, заліза містять темпоральні конотації, які проектуються на поняття відповідно «aeternum» (вічність), «momentum» (мить), «kairos» (сприятли- вий момент, розрив, що не є часом, але організує темпоральність, надає їй змісту). Символічна модель світу в поетичній збірці А. Рязанова містить міфопоетичну скла- дову. Нежива природа в цій моделі ієрофанна, вона є проявом Божественного, «першо- речовини», чиї назви винесені в титул збірки, – в основі творення світу. Автор мис- лить їх у категоріях часу та процесуальності. Вони вписуються в систему темпора- льних стосунків, які відбивають уявлення автора про діалектику розвитку людини та світу

Ключові слова


aeternum; momentum; kairos; поетика часу; міфопоетика; темпора- льність; А. Рязанов

Повний текст:

PDF

Посилання


Ассман Я. Египет – теология и благочестие ранней цивилизации / Я. Ассман. – М. : Присцельс, 1999. – 368 с.

Вераб’ёва А. М. Паэтычнае слова Алеся Разанава ў еўрапейскім свеце Беларускае слова : дыялектнае і запазычанае : зб.

артык. па матэр. навук. чытанняў, прысвеч. памяці Е. С. Мяцельскай (Мінск, 26–27.04.2011) / А. М. Вераб’ёва ; пад агул.

рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мн., 2011. – С.18–22.

Івашчанка А. Паэтыка Алеся Разанава : між медытацыяй і рацыяй / Анатоль Івашчанка. – Мн. : БНТУ, 2008. – 144 с.

Кісліцына Г. М. Алесь Разанаў : праблема мастацкай свядомасці / Г. М. Кісліцына. – Мн. : Беларуская навука, 1997. –

с.

Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М. : Искусство, 1976. – 614 с.

Рагойша В. П. Паэтычны слоўнік / Вячаслаў Рагойша. – 3-е выд., дапрац. і дапоўн. – Мн. : Бел. навука, 2004. – 576 с.

Разанаў А. Гліна. Камень. Жалеза [Электронны рэсурс] / Алесь Разанаў. – Рэжым доступа : http://kamunikat.org/

usie_knihi.html?pubid=3933.

Тиллих П. Избранное. Теология культуры / П. Тиллих ; пер. с англ. – М. : Юрист, 1995. – 479 с.

Штейнер И. Ф. Криница, из которой пил святой: философия поэзии Алеся Рязанова / И. Ф. Штейнер. – Мн. : РИВШ,

– 195 с.

Ямпольский М. Кинематограф несоответствия. Кайрос и история у Сокурова [Электронный ресурс] / Михаил Ямпольс-

кий. – Режим доступа : http://www.kinozapiski.ru/ru/print/sendvalues/182/