ЗАСОБИ САКРАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ БАТЬКІВЩИНИ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В КАНАДІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

І. С. Накашидзе

Анотація


У статті досліджуються художні засоби, за допомогою яких досягається сакралізація об- разу батьківщини, що є центральним у літературі діаспори. Матеріалом для аналізу стали ліричні твори представників української діаспори в Канаді другої половини ХХ ст.: Яра Сла- вутича, Л. Коровника, Р. Кедра, Л. Мурович, В. Ворскло, Дана Мура, О. Черненко, А. Шум, О. Смотрича, О. Зуєвського, І. Темертея, Л. Тиховської. Виявлено, що Україна ліричними ге- роями ідентифікується як священна земля, до якої линуть думки на чужині. Сакралізація її об- разу досягається за допомогою традиційних для української літератури релігійних (біблій- них) образів (зокрема Богородиця, рай, пекло) та національних архетипів (образів народно- поетичної творчості) (наприклад, мати, євшан, калина). Вагоме місце серед них посідає ар- хетип матері.

Ключові слова


україномовна поезія Канади; образ батьківщини; сакралізація; народно- поетичні образи; міфологема

Повний текст:

PDF

Посилання


Ворскло В. Лада: Поезії / В. Ворскло. – Торонто, 1977. – 490 с.

Грицик Г. Наснилась мені Україна (про мову діаспорної поезії) [Електрон. ресурс] / Г. Грицик. – Режим доступу :

http://www.kulturamovy.org.ua/KM/ pdfs/Magazine46-47-12.pdf.

Зуєвський О. «Я входжу в храм…» : Поезії. Переклади. Статті. Матеріали до біографії / О. Зуєвський. – К.: Вид. дім «Киє-

во-Могилянська академія», 2007. – 840 с.

Кедр Р. Поезії / Р. Кедр. – Торонто : «Євшан-зілля», 1983. – 372 с.

Коровник Л. Струмені в пустелі : Поезії (1991–2002) / Л. Коровник. – Едмонтон : «Дорога правди» ; – Луцьк : РТ МКФ

«Християнське життя», 2003. – 376 с.

Мур Дан. Скрижалі туги : Поезії / Дан Мур. – Едмонтон, 1973. – 120 с.

Мурович Л. Дерево рідного роду: Поезії / Л. Мурович. – Торонто, 1984. – 210 с.

Мурович Л. Піонери святої землі / Л. Мурович. – Торонто : Світання, 1969. – 64 с.

Новоженець Г. Прояви української ментальності в мистецтві української діаспори: світоглядні лінії та позиції / Г. Новоже-

нець // Вісник львівського університету. Серія мистецтво. – 2008. – Вип. 8. – С. 139–144.

Славутич Яр. Твори. [У 5 т.] / Яр Славутич. – К : Дніпро, Едмонтон : Славута, 1998. – Т. 1 : Поезії (1937–1997). – 470 с.

Смотрич О. Ужинок : Поезії / О. Смотрич. – б. м. : Сучасність, 1985. – 116 с.

Темертей І. Поезії / І. Темертей. – К. : Неопалима купина, 2004. – 512 с.

Тиховська Лєна. Ліра: поезії / Лєна Тиховська. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2001. – 80 с.

Тичина П. Зібрання творів у дванадцяти томах / П. Тичина. – Т. 1 : Поезії 1906–1934. – К. : Наукова думка, 1983. – 736 с.

Цимбал Т. Діаспора як засіб збереження життєздатності етносу в умовах імміграції / Т. Цимбал // Діаспора як чинник утве-

рдження України у міжнародній спільноті: Зб. матеріалів ІІІ Міжнародного конгресу. – Львів : Видавництво Львівської по-

літехніки, 2010. – С. 273–276.

Черненко О. В дорозі до другого берега : Поезії / О. Черненко. – Едмонтон: Об’єднання українських письменників «Сло-

во», 1992. – 172 с.

Шум А. Вірші [Електрон. ресурс] / А. Шум. – Режим доступу : http://ariyadnashum.blox.ua/html