МЕНТАЛЬНИЙ ПРОСТІР В ІНТЕГРАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ Ап. ГРИГОРЬЄВА

Н. М. Раковская

Анотація


У сучасному гуманітарному дискурсі активно обговорюються нові підходи до аналізу художніх текстів, у тому числі синергетичний. У цьому плані особливий інтерес представляє критична рефлексія, в центрі якої фі- лософське, культурологічне, природниі наукові знання. Проте конкретних досліджень, що до теорії літера- турної критики надзвичайно мало. У статті розглядається теоретична модель літературної критики Ап. Григорьєва, яку можна визначити як інтеграційну. Інтегративність визначається особливістю філософського бачення світу, уявленнями про художній текст як частину світового поля, в центрі якого ментальні простори, обумовлені органічною приро- дою літератури, її архетипічними та мифопоэтическими особливостями. Мистецтво та література трак- туються Ап. Григорьєвим як явища трансцедентального рівня суть, яких полягає в їх органічному живому просторі, а текст розглядається як прояв психоментальної свідомості письменника. Матеріальна речова лі- тератури, текст як фізичне та духовне тіло з’єднуються в моделі Ап. Григорьєва як єдине ціле та вира- жаються у своєрідному афористичному, метафоричному стилі критичних статей.

Ключові слова


ментальний простір; критика; інтеграційна модель; стиль; міфотворчість; інтерпре- тація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Григорьев Ап. Соч. : в 2 т. / Ап. Григорьев. – СПб. : Издание Н. Страхова, 1879. – Т. I–II.

Иванова Н. П. Мир как автопортрет (Литературный пейзаж и ментальное пространство автора в русской прозе XIX века) / Н. П. Иванова. – Симферополь : Ариал, 2010. – 386 с.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм / А. Ф. Лосев. – М. : Искусство, 1980. – 737 с.

Стеблин-Каменский М. И. Миф / М. И. Стеблин-Каменский. – Л. : Наука, 1976. – 104 с. 5. Современная наука : актуальные проблемы и пути их решения. – № 7. – 2014. – С. 137–140.