КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ХРОНОТОПУ В ПОСТМОДЕРНІЙ ПОЕЗІЇ

О. А. Росінська

Анотація


У статті аргументується доцільність дослідження категорій простору в постмо-дерній поезії в контексті опозиційності категорій ментального простору ліричного су-б’єкта, що реалізується в художньому цілому поетичного тексту, утворюючи складну систему. Автор враховує фундаментальне твердження про те, що в художньому текс-ті просторовий символ набуває ознак специфічно виявленого знаку культури. Працюючи з асоціативністю, усім спектром смислів символічного, поет розширює поле інтерпрета-ції художнього цілого свого твору. Аналіз поетичних текстів дає можливість зробити висновок про глибоку ментальну закоріненість просторових образів, дослідити опозицій-ність просторових образів, що фіксують основу ментального простору, а також схарак-теризувати притаманний постмодерній поезії специфічний пошук зняття опозицій як спосіб відчуження від ворожого суб’єктові абсурдного світу.

Ключові слова


хронотоп; ментальний простір; ліричний суб’єкт; постмодерна поезія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М . М . Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – 386 с.

Бондар-Терещенко І. Фібруації [Електронний ресурс] / І. Бондар-Терещенко // Бібліотека української поезії. – Режим

доступу : http://poetry.uazone.net.

Вольвач П. Південний схід. Поезії / П. Вольвач. – Львів : Кальварія, 2002. – 188 с.

Воробйов М. Слуга півонії. Поезії / М. Воробйов. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2003. – 344 с.

Жадан С. Поезія [Електронний ресурс] / С. Жадан // Бібліотека української поезії. – Режим доступу : http://

poetry.uazone.net.

Неборак С. Десять наближень до лінії обрію [Електронний ресурс] / С. Неборак // Бібліотека української поезії. – Режим

доступу : http://poetry.uazone.net.

Соловей О. Фієста інфікованих. Осінній Хадж [Електронний ресурс] / О. Соловей // Бібліотека української поезії. – Ре-

жим доступу : http://poetry.uazone.net.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.