НАЦІОНАЛЬНИЙ ВАРІАНТ СИМВОЛІЗМУ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

І. М. Цуркан

Анотація


У статті досліджується формування художньо-естетичної концепції символізму Олександра Олеся в контексті вітчизняної традиції. Окреслено вплив поетики симво-лізму, найважливішою складовою якої стала лірична настроєвість та музичність пое-тичної фрази, що створювали в уяві індивідуальний образ духовного буття на шляху до найвищої краси і мрії. Проаналізовано образ природи, що не ототожнюється зі світом реальним, а залишається тільки світом романтичним, набуваючи у своєму вираженні певних імпресіоністичних рис. Репрезентовано настрої людини, її почуття за допомо-гою символів природи, що розкривають такі філософські категорії, як перебіг часу, миттєвість життя, марність суєти в творчості Олександра Олеся. Окреслено функ-ціонування образів природи, що можуть виступати формантами загальних психологіч-них станів епохи і характеризувати особисті переживання та настрої поета.

Ключові слова


символізм; образ; природа; символ; знак; мотив; душа

Повний текст:

PDF

Посилання


Білецький О. Вибрані праці в двох томах [Текст] : збірник праць з української літератури : у т. 2. – К. : Видавництво художньої літератури, 1960. – Т. 2 : Від давнини до сучасності / Олександр Білецький. – 454 с.

Вервес Г. Поет повертається на Батьківщину // Микола Вороний. Твори / Григорій Вервес. – К. : Наукова думка, 1989. – С. 5–22.

Вороний М. К. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика / Микола Кіндратович Вороний ; упоряд. і приміт. Т. І. Гундо-рова ; автор вступ. ст. і ред. т. Г. Д. Вервес. – К. : Наук. думка, 1996. – 698, [6] с. – (Б-ка укр. літ., укр. новіт. літ.).

Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Тамара Гундорова. – Львів : Літопис, – 1997. – 291 с.

Гундорова Т. Тенденції розвитку художнього мислення (початок XX) / Тамара Гундорова, Наталя Шумило // Слово і час. – 1993. – №1. – С. 55–66.

Єфремов С. О. В поисках новой красоты / С. О. Єфремов // Киевская старовина. – 1902. – № 10. – С. 100–140.

Зеров М. К. Три пори українського романтизму // Твори : в 2 т. / Микола Костянтинович Зеров ; упорядкув. Г. П. Кочур, Д. В. Павличко. – К. : Дніпро, 1990.– Т.2 : Історіко-літературні та літературознавчі праці. – 1990. – С. 74–76.

Костюк Г. О. Олесь і підсовєтська критика / Григорій Костюк // Наші дні. – 1944. – № 2. – С. 2–5.

Олесь О. Твори : в 2 т. / Олександр Олесь ; [упоряд., авт. передм. та приміт. Р. П. Радишевський]. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 1 : Поетичні твори. Лірика. Поза збірками. З неопублікованого. Сатира. – 1990. – 958, [2] с.

Петров В. Проблема Олеся / Віктор Петров // Українське слово : хрестоматія укр. літ-ри та літ. критики XX ст. : у 3 кн. / [упоряд. В. Яременко, Є. Федоренко]. – К. : Рось, 1994–.– Кн. 1. – 1994. – С. 275–285.

Спогади про Лесю Українку. – К. : «Наукова думка», 1971. – 247 с.

Українка Л. «Новейшая общественная драма» // Зібр. творів : у 12 т. / Леся Українка. – К. : Наукова думка, 1977. – Т. 7. – 467 с.

Українка Л. Зібрання творів : у 12 т. / Леся Українка ; [редкол.: Шабліовський Є. С. (голова) та ін., упорядкув. та прим. Вишневська Н. О.]. – К. : Наук. думка. – 1979. – Т. 1 : Поезії. – 1979. – 447 с.

Франко І. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976. – Т. 31 : Літературно-критичні праці (1897–1899) ; [упорядкув. та комент. Ю. Л. Булаховська, В. П. Вєдіна / ред. Г. Д. Вервес, О. Н. Мороз]. – 1981. – С. 33–44.

Франко І. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976. – Т. 3 : Поетичні твори ; [упорядкув. та комент. Ю. Л. Булаховська, В. П. Вєдіна / ред. Г. Д. Вервес, О. Н. Мороз]. – 1981. – 452 с.

Щурат В. Французький декандентизм в польській і великоруській літературі / В. Щурат // Зоря. – 1896. – Ч. 9. – С. 179–180.