ГЕНЕЗИС «ТИХОЇ ЛІРИКИ» (1960–1980 рр. ХХ. ст.) В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ (УКРАЇНА, РОСІЯ, БОЛГАРІЯ)

О. В. Шарагіна

Анотація


У статті розглянуто феномен «тихої лірики» в порівняльному контексті сло-в’янських літератур, зокрема українській, російській та болгарській. Проаналізовано ідеологічну складову «тихої лірики» в різних національних культурах, яка полягала у зверненні до традиційності та демонстрації мовчання як внутрішньої непогодженості із політичною узурпацією мистецького простору другої половини ХХ століття. Дос-ліджено поліваріативний спектр її номінативних дефініцій та класифікаційний поділ лі-тературного процесу у 1960–1980-х роках минулого століття. Репрезентовано ху-дожньо-образні домінанти вказаного літературно-естетичного явища, які апелювали до онтологічних категорій істинності людського існування, безпосереднього зв’язку людини із природним універсумом та зверненні до внутрішнього світу ліричного суб’єк-та.

Ключові слова


«тиха лірика»; мовчання-homo silentio; тиша-naturalis silentio; «внут-рішня еміграція»; герметизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Головань Т. П. Проблема слова в українській поезії 1970-х – початку 1980-х років: [Електронний ресурс] / Т. П. Голо-вань // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – Випуск 11 (198), Ч. ІІ. – Режим доступу : http://online.rae.ru/588. 1. 2.Гром’як Р. Т. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – 2-ге вид.– К. : Академія, 2006.– 752 с.

Дзюба І. М. З криниці літ : у 3 т. Літературні портрети. Дніпровський меридіан. Зі спогадів / І. Дзюба. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 3. – 892 с.

Дойнов П. Защо «тихата лирика» не е «тихая лирика» / Пламен Дойнов // Вестник Литературен. – 2015. – Брой. 18. – С. 9.

Домчук М. «Амплітуда поета – від землі аж до неба» Володимир Підпалий / М. Домчук // Дивослово. – 2004. – № 5. – С. 18–23.

Дончик В. Г. Поступ і суперечності / В. Г. Дончик // Діалектика художнього пошуку. – К. : Наукова думка. – 1989. – С. 3–21.

Ільницький М. Перегук через покоління (Нотатки про сучасну молоду поезію) / М. Ільницький // Київ. – 1986. – № 4. – С. 135–142.

Каленченко О. О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Каленченко Олександр Олександрович. – К., 2009. – 163 с.

Ковалів Ю. І. З одного джерела / Ковалів Ю. І. // Діалектика художнього пошуку. – К. : Наукова думка. – 1989. – С. 81–108.

Кремінь Т. Д. Концептуалізація історіософського міфу у ліриці 1960–80-х рр. : дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Кре-мінь Тарас Дмитрович. – К., 2005. – 188 с.

Кривуляк О. Реалізація естетичної програми поетів 70-х років через образно-символічну парадигму // О. Кривуляк // Science and Education a New Dimension: Philology I (2). – 2013. –Issue: 11, Nov. – Р. 148–153.

Крижанівський С. На магістралі віку / С. Крижанівський // Вітчизна. – 1967. – № 8. – С. 129–138.

Кръстева Г. Иде ли сіяна? (Българската лирика от 70-те години на XX век – дискусии в периодичния печат, литератур-нокритически оценки и литературноисторическо конструиране на периоди, стилове, автори, теми) / [Електронний ре-сурс] / Гергина Кръстева // Варна: LiterNet, 2013. – Режим доступу до журн. : http://liternet.bg/publish20/g_krysteva/ide-li-smiana.htm.

Ксьондзик Н. Мовна дезінтеграція соцреалізму в українській радянській літературі (1950–1960-ті роки) / Н. Ксьондзик // Людина в часі (філософські аспекти української літератури XX–XXI ст.). – К. : Пульсари, 2001. – С. 161–178.

Літературознавча енциклопедія / Автор-укладач Ю. Ковалів : У 2 т. – К. : Академія, 2007. – Т. 2. – 624 с.

Мендель Ю. В. Натурфілософська металогія лірики В. Затуливітра в контексті поезії 1970–90 рр.: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мендель Юлія Володимирівна. – К., 2012. – 17 с.

Мовчан П. Ключ розуміння / П. Мовчан. – К. : Радянський письменник, 1990. – 357 с.

Моренець В. П. Сучасна українська лірика : (особливості розвитку і логіка саморуху) : дис... докт. філол. наук. : 10.01.01. / Моренець Володимир Пилипович. – К., 1994. – 442 с.

Подкорытова Т. Н. Лирика Николая Рубцова и художественные искания советской литературы в 60–70-е годы : дис. ... канд. филол. наук /10.01.02/. Т. Н. Подкорытова. – Ленинград, 1987. – 193 с.

Слапчук В. Ефект розімкненого кола: інтерв’ю з Володимиром Базилевським / В. Слапчук // Дивослово: Українська мо-ва й література в навчальних закладах. – 2015. –№ 1. – С. 59–63.

Слюніна О. В. Шістдесятництво. Творчість Ліни Костенко в контексті художніх пошуків другої половини ХХ століття. Необарокові тенденції в українській літературі / О. В. Слюніна // Українська література ХХ століття. – Х. : Вид-во НУА, 2014. – С. 106–123.

22.Станков И. Поетът и тишината / Иван Станков // Вестник Литературен. Брой. 18. – 2015. – С. 9–11.

Федунова Л. П. Мотив тишины в художественно-философском мире Николая Рубцова / Л. П. Федунова // Слово о Руб-цове. – Вологда : Древности Севера, 2011. – С. 54–75.

Шенгели Г. Техника стиха / Г. Шенгели. – М. : Худ. Лит-ра, 1960. – 310 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.