ЗБІРКА НАТАЛІЇ КОБРИНСЬКОЇ «КАЗКИ»: ТВОРЧА ҐЕНЕЗА, ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ, СЕМАНТИКА ТА ПОЕТИКА

А. І. Швець

Анотація


У статті проаналізовано збірку «Казки» (Чернівці, 1904) Наталії Кобринської з по-гляду творчої ґенези й видавничої історії, критичної рецепції, поетики і семантики об-разності, на тлі стильових тенденцій української літератури. Особливість неофольк-лоризму казкотворів Кобринської полягає в самобутньому експлікуванні поетики народ-нопоетичних передтекстів як джерела мотивів і тла для розгортання глибших пластів народного світовідчуття, в продуктивному «контактуванні» з фольклорним світом та пошуку нових модерністських форм художнього освоєння фольклору (сим-волізм, містицизм). Код казки постає в цих творах не генологічно регламентованим конструктом, а радше олітературненою фольклорною оболонкою для вираження екзи-стенційних, морально-етичних, духовних смислів та онтологічних універсалій.
Збірка збурила контроверсійні рецепції в прижиттєвій і радянській критиці, зумовлені її стильовою ексклюзивністю в тодішній галицькій літературі. В сучасних дослідженнях її розглядають в контексті еволюції творчого мислення Н. Кобринської як форму пере-ходу письменниці до модернізму, а також з погляду окремих аспектів поетики ‒ бароко-во-готичної образності, архетипних структур.


Ключові слова


неофольклоризм; містицизм; символізм; критична рецепція; творча ґенеза; демонологія; топос двосвіття

Повний текст:

PDF

Посилання


Відділ рукописів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка (далі – ІЛ). – Далі у тексті зазначаємо номер фонду, одиницю зберігання та аркуш.

Гаєвська О. Проза [70‒90-х років] // Історія української літератури ХІХ століття. У трьох книгах. Книга третя. 70‒90-ті роки ХІХ ст. / За ред. М. Т. Яценка. ‒ К. : Либідь, 1997.

Грушевський М. Наталія Кобринська / М. Грушевський // ЛНВ. ‒ 1900. ‒ Т. 9. ‒ Кн. 1. ‒ С. 1–24.

Гундорова Т. Проявлення Слова : Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Тамара Гундорова. – Л. : Літопис, 1997.

Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Давидюк / Вид. третє. ‒ Луцьк : Волинська книга, 2007.

Давидюк В. Українська міфологічна легенда / В. Ф. Давидюк. ‒ Л. : Світ, 1992.

Денисюк І. Поборниця прогресу / Денисюк І. О., Кріль К. А. // Наталія Кобринська. Вибрані твори. К., 1980. ‒ С. 5‒20.

Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ‒початку ХХ ст. / Іван Денисюк. ‒ Л. : Академічний експрес, 1999.

Дучимінська О. Наталія Кобринська як феміністка / Ольга Олександра Дучимінська. ‒ Коломия, 1934.

Єфремов С. В поисках новой красоты // Єфремов С. Літературно-критичні статті / С.О. Єфремов. ‒ К.: Дніпро, 1993. ‒ С. 48‒121.

Історія української літератури : У 8 т. ‒ Т. 4. ‒ Кн. 2. : Література 70‒90-х років ХІХ ст. ‒ К.: Наукова думка, 1969.

Історія української літератури 70‒90-х років ХІХ ст. у двох томах. Т. 1/ За ред. проф. О. Д. Гнідан. ‒К.: Логос, 1999.

Історія української літератури: У двох т. ‒ Т. 1.: Дожовтнева література. ‒ К. : Наукова думка, 1987.

Калениченко Н. Українська література кінця ХІХ ‒ початку ХХ ст. :Напрями, течії / Н. Л. Калениченко. ‒ К.: Наукова думка, 1983.

Кейван І. Архетипи лісу та землі у казках Наталі Кобринської / Інга Кейван // «Покутська трійця» й літературний про-цес в Україні кінця ХІХ‒початку ХХ століть. До 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича. Матеріали наукової конференції 14‒15 травня 2001 р. м. Дрогобич. ‒ Дрогобич, 2001. ‒ С. 151‒158.

Кейван І. Архетипні структури у «містичних» творах Наталії Кобринської / Інга Кейван // Науковий вісник Чернівець-кого університету. Слов’янська філологія. ‒ Вип. 106. ‒ Чернівці, 2001. ‒ С. 81‒86.

Кобилецький Ю. Наталія Кобринська / Ю. Кобилецький // Історія української літератури : література другої половини ХІХ століття / Відп. ред. І. І. Пільгук. ‒ К., 1966.

Кобринська Н. Казки /Наталія Кобринська. – Чернівці, 1904.

Кобринська Н. Що мене вражало / Н. Кобриньска // Кобринська Н. Казки. – Чернівці, 1904. – С. 1–4.

Коренець О. Наталія Кобринська (Громадська діячка і письменниця) / Ольга Коренець // ЛНВ. ‒ 1930. ‒ Т. 102. ‒ Кн. 6. ‒ С. 523–532.

Коржупова А. Наталя Кобринська /А. Коржупова // Радянська Буковина. ‒ 1955. ‒ № 134. ‒ 16 верес.

Кравченко Уляна. Уривки спогадів / Уляна Кравченко // Жіноча доля. ‒ Коломия, 1930. ‒ С. 38–46.

Кріль К. Листування Н. Кобринської з Нечуєм-Левицьким та Борисом Грінченком / К. А. Кріль // Українське літерату-рознавство. ‒ Вип. 10. ‒ 1970. ‒ С. 120‒128.

Легкий М. Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) / Микола Легкий // Українське літерату-рознавство. ‒ 2012. ‒ Вип. 75. ‒ С. 95‒115.)

Листи Н. Кобринської до М. Грушевського // ЦДІА України в Києві. ‒ Ф. 1235. ‒ Оп. 1. ‒ Спр. 532.

Листи Н. Кобринської до М. Павлика // ЦДІА України у Львові. – Ф. 663. – Оп. 1. – Од. зб. 219.

Лукіянович Д. Кілька уваг до письм Наталії Кобринської / Д. Л. // Буковина. ‒ 1899. ‒ № 84. ‒ 16/18 лип.

Лукіянович Д. Надприродний світ в казках Наталії Кобринської / Др. Денис Лукіянович// Буковина. ‒ 1904. ‒ № 90. ‒ 30 лип./12 серп.

Лукіянович Д. Переднє слово / Денис Лукіянович // Кобринська Н. Казки. – Чернівці, 1904. – С. 7– 19.

Миронець І. Наталя Кобринська. Оповідання. Редакція і передмова А. Березинського. «Рух», 1929. [Рец.] /Ів. Миро-нець // Критика. ‒ 1930. ‒ № 7‒8. ‒ С. 210–212.

Мороз О. Наталя Кобринська та її твори / О. Мороз // Наталя Кобринська Вибрані твори. ‒ К. : Державне видавництво художньої літератури. ‒ 1958. ‒ С. 3‒27.

Петрухіна Л. Слов’янська романтична балада: зустрічі на межі світів (Іван Франко ‒ Юліуш Словацький ‒ Янко Краль) / Людмила Петрухіна // Українське літературознавство. ‒ 2006. ‒ Вип. 68. ‒ С. 43‒50.

Швець А. Оповідання Івана Франка «Під оборогом» та казка Наталії Кобринської «Хмарниця» : ейдологічні паралелі / Алла Швець // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Вип. 55. – Л., 2011. – С. 97–107.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності : Українська художня проза і літературна критика кінця ХІХ ‒ по-чатку ХХ ст. / Наталя Шумило. ‒ К. : «Задруга», 2003. – С. 253.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.