ТИПОЛОГІЯ МОТИВУ СОЦІАЛЬНОЇ СТИГМАТИЗАЦІЇ В ПОВІСТІ «НАЙМИЧКА» Т. ШЕВЧЕНКА ТА РОМАНІ «RUTH» Е. ҐАСКЕЛЛ

Д. Ч. Чик

Анотація


У статті вперше проведено типологічне зіставлення повісті Т. Шевченка «Наймич-ка» та роману Е. Ґаскелл, у яких реалізовано жанротвірний мотив соціальної стигма-тизації. У текстах Т. Шевченка та Е. Ґаскелл аналізується репутаційна стигма, яка базується на уявленнях про негідну поведінку та негативні риси, які приписують жін-кам, які народили позашлюбних дітей. Як і в повісті Т. Шевченка, у романі «Ruth» Е. Ґаскелл актуалізовано мотив материнської самопожертви заради життя своєї по-зашлюбної дитини. В образах покриток із дітьми втілено один з найбільш поширених архетипів – архетип Великої Матері з Немовлям. У творах українського письменника і англійської письменниці в образах Лукії та Руфі також реалізовано архетипне відобра-ження образу святої грішниці

Ключові слова


мотив; соціальна стигматизація; репутаційна стигма; архетип; покритка

Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Р. С чего начать? // Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Ролан Барт ; пер. с фр. / сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М. : Прогресс, Универс, 1994. – С. 401–412.

Бовуар С. де. Второй пол : Т. 1. Факты и мифы. Т. 2. Жизнь женщины : пер. с фр. / Симона де Бовуар ; общ. ред. и вступ. ст. С. Айвазовой ; [коммент. М. В. Аристовой]. – М. : Прогресс ; СПб. : Алетейя, 1997. – 831 с. – (Библиотека феминизма).

Даларен Ж. Глазами Церкви / Жак Даларен // История женщин на Западе : в 5 т. / [Под общ. ред. Жоржа Дюби и Ми-шель Перро ; пер. с англ. А. В. Карасева и др.]. – СПб. : Алетейя, 2005–. – (Гендерные исследования). – Т. 2: Молчание Средних веков / под ред. Кристиан Клапиш-Зубер ; [пер. с фр. под ред. Р. А. Гимадеева]. – 2009. – С. 24–50.

Касаткина А. Л. Башня непорочности и дорога преображения : спор Жака Лефевра и Джона Фишера о Марии Магда-лине / А. Л. Касаткина // Вестник РГГУ. – 2008. – № 12. – С. 210–230.

Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина XIX – початок XX ст.) / Оксана Кісь. – Львів : Ін-ститут народознавства НАН України, 2008. – 272 с.

Козій Дм. Шевченківська людина / Дмитро Козій // Сучасність. – 1974. – Ч. 3 (159). – С. 3–15.

Кулікова О. В. Агіографічні сюжети у творчому доробку Тараса Шевченка / О. В. Кулікова // Наукові записки Харків-ського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2010. – Вип. 3.1. – С. 47–56.

Кэмпбелл Дж. Мифический образ / Джозеф Кэмпбелл ; [пер. с англ. К. Е. Семенова]. – М. : АСТ, 2002. – 686 с. – (Philosophy).

Малютіна І. Громадські санкції і покарання покритки / Ірина Малютіна // Матеріали до української етнології. – 2007. – Вип 6 (Х). – С. 123–127.

Ушкалов Л. Блудниця // Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання / Леонід Ушкалов. – Харків–Едмонтон–Торонто : Майдан ; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2014. – С. 72–74.

Финзен А. Психоз и стигма / Финзен А. ; пер. с нем. И. Я. Сапожниковой. – М. : Алетейа, 2001. – 216 с. – (Гуманисти-ческая психиатрия).

Шевченко Т. Г. Наймичка // Повне зібрання творів: У 12 т. / Шевченко Т. Г. ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2001–. – Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 2003. – С. 57–120.

Янсен К. Л. Мария Магдалина / Кэтрин Л. Янсен ; пер. с анг. Ю. С. Евтушенков. – М. : Вече, 2007. – 512 с. – (Terra Нistorica).

Gaskell C. E. Ruth [Електронний ресурс] / Elizabeth Cleghorn Gaskell // The Project Gutenberg eBook. E-text prepared by Charles Aldarondo and revised by Joseph E. Loewenstein, M. D. HTML version prepared by Joseph E. Loewenstein, M. D. – Режим доступу до книги: http://www.gutenberg.org/files/4275/4275-h/4275-h.htm

Goffman Е. Stigma : Notes on the Management of Spoiled Identity / Erving Goffman. – London : Penguin Books, 1990. – 176 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.