ДОН ЖУАН АБО «ЛЮЦИФЕР МАНІХЕЙСЬКОЇ ДОКТРИНИ»: КОНТАМІНАЦІЯ АНТИНОМІЙ У ТЕКСТАХ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ (Леся Українка, Б. Шоу)

О. В. Боговін

Анотація


У статті співставлено інваріанти української та англійської донжуаніани з позицій контамінації антиномій – поєднання елементів протилежної пари традиційних моделей (Дон Жуан/Трістан). Об’єктом компаративного аналізу обрано драматичні твори англійця Б. Шоу «Man and Superman: A Comedy and a Philosophy» та вітчизняної авторки Лесі Українки «Камінний господар». Встановлено, що традиційна донжуанівська модель реалізується у пʼєсі англійського драматурга фрагментарно, на мотивному рівні, однак зі збереженням елементу впізнаваності. Суголосними ідеями перейнята й драма Лесі Українки «Камінний господар», у якій структура традиційної сюжетної моделі, реалізованої в попередніх епохах, загалом збережена, але наповнена новим оригінальним змістом. Образ Дон Жуана в обох п’єсах відображає своєрідну контамінацію антиномій: семантичний комплекс поєднує в собі, із одного боку, риси, властиві «класичному» Дон Жуанові, а з другого – характеристики свого антипода, Трістана. Внаслідок авторської трансформації відбувається «руйнування» змістовної сфери інваріантів «антонімічної» пари традиційних образів, натомість формується амбівалентна структура, що включає в себе ознаки обох семантичних моделей.

Ключові слова


семантична модель; контамінація антиномій; антитеза; код; традиційний образ; драма ідей

Повний текст:

PDF

Посилання


Ружмон Дені, де. Любов і західна культура / Дені де Ружмон ; [пер. з фр. Я. Тарасюк]. – Львів : Літопис, 2000. – 304 с.

Боговін О. В. Трансформація традиційних моделей у драмі «Камінний господар» Лесі Українки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О. В. Боговін. – Львів, 2012. – 20 с.

Ненадкевич Є. Українська версія світової теми про Дон Жуана в історично-літературній перспективі / Є. Ненадкевич // Дон Жуан у світовому контексті / [упор. В. Агєєва]. – К. : Факт, 2002. – С. 7–40. – (Літературний проект «Текст+контекст». Знакові літературні доробки та навколо них).

Нямцу А. Миф. Легенда. Литература (теоретические аспекты функционирования) : [монография] / А. Нямцу. – Черновцы : Рута, 2007. – 520 с.

Івашина Т. Формування основних шляхів модернізації образу Дон Жуана у європейській драмі ідей к. ХІХ – поч. ХХ ст. («Людина і Надлюдина» Б. Шоу та «Камінний господар» Лесі Українки) / Тетяна Івашина // Наук. зап. Сер. : Літературознавство. – Т. : ТДПУ, 2000.– Вип. VIIІ. – С. 65–83.

Боговін О. В. «Досюжетна» основа драми Лесі Українки «Камінний господар» : функції хронотопу / О. В. Боговін // Інтерпретація художнього твору : автор – текст – контекст : [колективна монографія] / [упоряд. С. О. Філоненко ; авт. передм. О. Г. Астаф’єв]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – С. 205–227.

Волосюк О. Специфіка концептуалізації «нової жінки» у драматургії Лесі Українки та Бернарда Шоу / Олеся Волосюк // Леся Українка і сучасність : Зб. наук. пр. – Т. 4. – Кн. 1. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2007. – С. 478–491.

Shaw G. B. Man and Superman: A Comedy and a Philosophy / Copyright © 2003 The Pennsylvania State University. – 178 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nationalvanguard.org/books/man-superman.pdf.

Українка Леся. Зібр. Творів : у 12 т. / [ред. кол. : Є. С. Шабліовський (голова)]. – К. : Наукова думка, 1977. – Т. 6. – 414 с.