МЕТАМОРФОЗИ ОБРАЗУ КЕНТАВРА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ВИСОКОГО МОДЕРНІЗМУ

О. В. Гальчук

Анотація


З усього розмаїття набутих образом кентавра значень кожен з авторів обирав певний семантичний комплекс для висловлення власного погляду на героїзований/естетизований/не-героїчний тощо тип, створений на основі рецепції цієї міфологеми. Із актуалізацією в добу модернізму інтересу до амбівалентних персонажів зросла множинність тлумачень образу кентавра. В українській літературі 1920–1930-х років натрапляємо на його неокласичну інтерпретацію, суголосну типовій для творчості Миколи Зерова і Максима Рильського тенденції естетизації, де кентавр Хірон – символ перемоги цивілізації над варварством та уособлення «стихійного» поета. Неоромантичну (у творах соцреалістичного спрямування з «рудиментами» неоромантизму, зокрема в Андрія Малишка), де позбавлений індивідуальних рис кентавр перетворився на вершника революції з активізацією семи агресії. Натомість Микола Хвильовий, відмовившись від експліцитного оприявлення міфологеми, втілив принцип конструювання химеричної істоти в мотиві двійництва («”Я”(Романтика)») та у сценарії власного життя. Отже, метаморфози кентавра відображають основні тенденції трансформації традиційного образу в літературі зрілого модернізму.

Ключові слова


кентавр; модернізм; неокласики; неоромантики; метаморфози; рецепція; інтерпретація

Повний текст:

PDF

Посилання


Астаф’єв О. Лірика української еміграції : еволюція стильових систем / Олександр Астаф’єв. – К. : Смолоскип, 1998. – 313 с.

Безхутрий Ю. М. Хвильовий : проблеми інтерпретації / Юрій Безхутрий. – Харків : Фоліо, 2003. – 495 с.

Ванеев А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине / А. Ванеев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=958.

Гете Й.-В. Твори / Йоганн-Вольфганг Гете [пер. з нім.]. – К. : Молодь, 1969. – 506 с.

Зеров М. Твори : У 2-х т. / М. Зеров. – Т. 1 : Поезії. Переклади. – К. : Дніпро, 1990. – 843 с.

Малишко А. Поетичні твори. Літературно-критичні статті / А. Малишко. – К. : Наук. думка, 1988. – 736 с.

Михайлин В. Смешались в кучу кони, люди : о природе древнегреческих химерических существ / В. Михайлин // НЛО. – 2011. – № 107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: magazines.russ.ru/nlo/2011/107/ mi13.html.

Рильський М. Зібрання творів : У 20-ти т. – Т. 1 : Поезії 1907 – 1929; Проза 1911 – 1925 / М. Рильський. – К. : Наук. думка, 1983. – 535 с.

Сид И. «Четвертая волна» в истории цивилизации : Миф как ресурс / И. Сид [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.inache.net/mnogo/802.

Цюп’як І. Поетика повістей Миколи Хвильового [монографія] / І. Цюп’як. – Д. : Національний гірничий університет, 2008. – 106 с.