ХРИСТИЯНСЬКА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (на прикладі поетичного збірника «На лузі Господньому»)

І. І. Даниленко

Анотація


Стаття присвячена проблемі «християнство і література». Виходячи з переконання, що аксіологія письменника і його стиль тісно пов’язані один з одним, що свідомість віруючої людини разюче відрізняється від свідомості людини послідовно безвірної, автор статті поставила за мету дослідити особливості християнської парадигми розвитку сучасної української поезії. Матеріалом для дослідження було обрано поетичний збірник 2007 р. «На лузі Господньому». Його аналіз засвідчив, що християнська свідомість, яка у центр Всесвіту ставить Іншого, прагнучи містичного з’єднання з Ним, помітно позначається не лише на змісті, а й на поетиці творів, які насамперед мають складну систему адресації. Окрім того, дослідниця дійшла висновку, що в умовах ідеологічної свободи, коли релігійний зміст віршів вже не є викликом тоталітарній системі, настав час для справжньої поетичної майстерності. Саме це промовисто й засвідчила зібрана в аналізованій книзі поезія сучасних українських поетів.

Ключові слова


християнська свідомість; стиль; поетика; сучасна українська поезія

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверинцев С. Софія-Логос. Словние. – 3-е видання. – К. : Дух і Літера, 2007. – 650 с.

Антологія духовності : Сто літературних молитов / упоряд. О. Омельчук, В. Шуляр, Б. Степанішин. – Рівне : Просвіта, 1996. – 69 с.

Бакши Н. А. Взаимодействие художественного и религиозного дискурсов : на материале немецкоязычных литератур Германии, Австрии и Швейцарии в послевоенный период (1945–1955). – М., 2017. – 472 с.

Барокові духовні пісні з рукописних співаників XVIІІ ст. Лемківщини / вступ., упоряд. і комент. О. В. Гнатюк. – Львів : Місіонер, 2000. – 336 с.

Богославень : Духовна поезія західноукраїнських авторів / [упор. Б. Мельничук і М. Описьків]. – Тернопіль : Бібліотека журналу «Тернопіль» і газети «Русалка Дністрова», 1994. – 513 с.

Брайчевський М. Походження словянської писемності / Михайло Брайчевський. – К., 2007. – 154 с.

Збірка поезій «На лузі Господньому» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.cerkva.info/2007/ 11/02/poezia.html.

Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – Т. 1. – М., 1930. – С. 690.

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. – С. 10.

Луг духовный. Творение блаженного монаха Иоанна Мосха / перевод с греч. прот. М. И. Хитрова. Сергиев Посад: Тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1915 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bookz.ru/authors/blajennii-ioann-mosh/lugduho_523/1-lug-duho_523.htm.

На лузі Господньому. Християнська поезія / упорядник Г. Кирієнко. – Львів : Свчадо, 2007. – 152 с.

«Святті чуття, закладені в молитву…» : антологія української молитви : у 2 кн. / [упоряд., автор вступ. ст. і приміток В. І. Антофійчук]. – Чернівці : Рута, 1996.

Слово благовісту : антологія української релігійної поезії / [упоряд. Т. Ю. Салиuа]. – Львів : Світ, 1999. – 784 с.

Хрестоматія української релігійної літератури : [у 2 т.]. – Мюнхен ; Лондон, 1988. – Т. 2. – Кн. 1. Поезія / упоряд. і вступ І. Качуровського ; Науковий конгрес в тисячоліття хрещення Русі-України. − 552 с.